Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BIGNUM - Xử lý số nguyên lớn

Cho hai số nguyên dương A và B ( A & B có không quá 1000 chữ số )

Yêu cầu:

Tính A + B, A - B, A * B

Chú ý:

Bài này chỉ được nộp với 3 ngôn ngữ: Pascal, C, C++

Khi kết quả là 0 các bạn phải in ra 0, nếu in -0 là sai

Các chữ số 0 không có nghĩa ở đầu không được in ra. VD 013 thì phải in ra là 13, chữ số 0 ở đầu không có nghĩa

Vì cách chấm ở đây là so sánh 2 FILE kết quả

Input

Dòng 1: số nguyên A

Dòng 2: số nguyên B

Output

Dòng 1: Kết quả A + B

Dòng 2: Kết quả A - B

Dòng 3: Kết quả A * B

Example

Input:
10
11

Output:
21
-1
110

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:MAWK BC C-CLANG C C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PAS-GPC PAS-FPC PICO PROLOG R RACKET CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Được add lên bởi Võ Khánh Trung

hide comments
2020-02-11 08:48:35
Hic, nó cho đúng 0,1s, hỏi sao không TLE =((

Last edit: 2020-02-11 08:54:44
2019-11-04 11:16:09


Last edit: 2019-11-04 11:16:25
2018-10-28 14:22:00
sao không cho submit bằng Java vậy ?
2018-06-04 11:15:25
nhật hào sạch
2017-09-14 05:07:34
xem code:
https://vietcodes.github.io/code/78/
2017-08-30 04:02:13
1 hit ac :v
2017-08-19 09:12:02 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/bignum-spoj-xu-ly-nguyen-lon/
2016-10-23 16:11:28
mãi mới AC :))
2016-09-25 15:48:47
Code AC:
http://shink.in/8VSly
2015-11-25 04:44:57
1 phát AC :v

Last edit: 2015-11-25 04:45:53
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.