Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Dãy ngoặc bậc P Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
19 54 52 0 2 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-03-31 18:23:35 VOJ problem setters 100 0.74 1407M

JAVA

2 2008-04-17 16:41:35 Khúc Anh Tuấn 100 0.00 23M

CPP

3 2008-05-09 03:34:57 Peral 100 0.00 652k

PAS-FPC

4 2010-01-24 12:49:32 Phạm Thanh Tùng 100 0.20 82M

PAS-FPC

5 2010-02-22 07:07:49 Tue Le 100 0.03 34M

PAS-FPC

6 2014-07-05 19:30:09 BIDV 100 0.00 15M

C++

4.3.2

7 2008-04-18 04:16:52 nt_d2 90 0.00 420k

PAS-FPC

8 2008-04-01 06:28:47 Jimmy 60 1.16 3.2M

CPP

9 2008-04-11 13:35:02 myunicorn 20 0.00 560k

PAS-FPC

10 2017-02-14 15:38:50 _da_tron_khoi_dia_phuong_ 10 0.00 15M

CPP14-CLANG

11 2020-02-13 16:07:01 opwjbuti 10 0.00 4.7M

CPP14

12 2008-05-04 05:38:25 Thiêm Nguyễn 0 0.00 0k

PAS-FPC

13 2008-05-11 08:50:00 Lam Phượng Hoàng 0 0.00 0k

PAS-FPC

14 2008-07-17 08:59:28 Tớ iu Bê Béo nắm 0 0.00 0k

PAS-FPC

15 2014-12-22 10:32:46 Lê Nhựt 0 0.00 0k

PAS-FPC

16 2015-04-04 11:20:48 Nguyễn Văn Nam 0 0.00 0k

SED

17 2016-09-29 00:16:05 Hp 0 0.00 0k

C++

4.3.2

18 2018-04-12 11:36:15 тpc.¸ርረዑሀ∂¸ 0 0.00 0k

CPP

19 2018-04-12 11:36:55 тpc.Dươи[н] 0 0.00 0k

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.