Nguyễn Nam

@chamhetlc

Viet Nam, Lao Cai

Institution: CLC

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009014086033

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB DHLEXP LCS2X NKBM NKPOLICE POWER TWOSUM
AMSSEQ DHLOCO LEM NKBUS NKPOLY PTRANG UPGRANET
AUCTION DHRECT LEM1 NKBUSD NKPOS PVOI14_2 V8ORG
AZNET DHSERV LEM2 NKCABLE NKRACING PVOI14_3 V8SCORE
BALLGMVN DHTABLE LEM3 NKCITY NKREZ PVOI14_4 V8SORT
BCDIV DIGIT0 LEM4 NKDEC NKSEQ PVOI14_5 VCOLDWAT
BEADSNB DTTUI1 LEM5 NKDIVSEQ NKSEV PWALK VCOWFLIX
BINLADEN FIBVAL LINEGAME NKFLOW NKSGAME QBGAME VKNIGHTS
BLAND FINDNUM LIQ NKGIFTS NKSPILJA QBHEAP VMCIRCLE
BLGEN FLOYD LIS NKGOLF NKSTEP QBMAX VMCUT2
BOB FOCUS LITES NKINV NKTARDY QBMSEQ VMQUABEO
BONES GRAPH_ LNACS NKJUMP NKTEAM QBMST VMRR
BONUS GSS LQDBUS NKLAND NKTEST QBRECT VMSORT
C11CAL HBT1D LSPALIN NKLEAGUE NKTICK QBROBOT VMUNCH
C11ID HELPPM LSPITO NKLEAVES NKTOSS QBSCHOOL VNBRACK
C11PAIRS HIREHP LUBENICA NKLEXIC NKTRAFIC QBSEGPAR VNCUT
C11PNUM HSPC14I MAXARR1 NKLINEUP NTSEQ QBSELECT VNEMPIRE
C11PRIME HSPC14J MAXARR3 NKLP NTTREE QBSEQ VOBIGNUM
C11SEQ ILSMATH MAXNUM NKMAXSEQ NUCLEAR QBSQUARE VODIVIDE
C11SUM INSUL MCOINS NKMINERS NUMBERS QBSTR VOSMUL
CENTRE28 INTEGER7 MEDIAN NKMINES NUMCON QMAX VOSRTRI
CHATCHIT KAGAIN MESSAGE NKMOBILE PARIGAME QMAX2 VOSSEVEN
COMNET KAMP MINCUT NKMOU PASSWORD QTSEQ VOSTRIBO
CONANSP KBUILD MINROAD NKNET PBCDEM REFORM VOTREE
COUNTCBG KGSS MPRIME NKNUMFRE PBCPOINT ROBOCON VOXOR
CRATE KINV MPRIME1 NKONEARC PBCRECT SAFENET2 VPDOMINO
CREC01 KMEDIAN MYSTERY NKPAIRS PBCSEQ STEEL VSTEPS
CRITICAL KMIN NDCCARD NKPALIN PBCWAYS SUBSTR VWORDS
CVPDROME KQUERY NK2MFS NKPANO PHEPNHAN TFIELD WCALC
DHFRBUS KTUAN NKA1 NKPARITY PNUMBER TJALG WEATHER
DHFUNC LATGACH NKABD NKPATH POST TPCLKNUM ZABAVA
DHGARDEN LATGACH4 NKBAS NKPOLI POST3 TRAVEL12

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ASSIGN4 CTAIN LAZYCOWS MTWALK NK05ORDR PYRAMID2 VBF1
BIGNUM CUTSEQS LEM6 MULONE NKDIST QTGIFT1 VCRISIS
BOXES DTDOI LEM7 NK05DSRT NKTABLE ROADS VNABOR
C11TCT HSPC14K MATRIX NK05EOPR NKTRIO TNHTEST VTRI
COUNTPL KNIGHTS1 MEO NK05MNIM PALIN V8MAYORS WIFI
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.