Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKMAXSEQ - Dãy con dài nhất

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nkmaxseq


Cho dãy số nguyên a1, a2, …, an.

Dãy số ai, ai+1, …, aj với 1 ≤ i ≤ j ≤ n được gọi là dãy con của dãy số đã cho và khi đó, j-i+1 được gọi là độ dài, còn ai+ai+1...+aj được gọi là trọng lượng của dãy con này.

Yêu cầu: cho số nguyên p, trong số các dãy con của dãy số đã cho có trọng lượng không nhỏ hơn p hãy tìm dãy con có độ dài lớn nhất.

Dữ liệu vào

  • Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên n và p cách nhau bởi dấu cách.
  • Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa số nguyên ai là số hạng thứ i của dãy số đã cho, i = 1, 2, …, n.

Kết qủa

Ghi ra số nguyên k là độ dài của dãy con tìm được (qui ước: nếu không có dãy con nào thỏa mãn điều kiện đặt ra thì k = -1).

Hạn chế

Trong tất cả các test: 1 ≤ n ≤ 50000; |ai| ≤ 20000; |p| ≤ 109. Có 50% số lượng test với n ≤ 2000.

Ví dụ

Dữ liệu mẫu
5 6
-2
3
2
-2
3

Kết qủa
4

Dữ liệu mẫu
4 9
2
3
2
-2

Kết qủa
-1

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-12-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Đề thi quốc gia 2006

hide comments
2021-05-27 18:02:28
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/NKMAXSEQ
2020-08-21 05:16:13
Solution + Code C++ : https://bit.ly/2eGhgab
2020-03-12 12:28:49
traau cungx ac
2019-09-17 19:27:37
đéo cần bit cũng ac :)

Last edit: 2019-09-17 19:27:59
2019-07-02 02:06:32
test yếu quá . code đại O(N^2) cũng AC : https://ideone.com/MqkH5Z
2019-06-26 12:04:00
Trâu ac :)))
2019-04-24 04:42:39
trâu AC vcl =))
2019-03-29 09:06:39


Last edit: 2019-03-29 09:06:51
2019-03-10 04:04:14
xử lí offline NlogN (sort) nhé !
2018-11-30 15:24:45
ngáo :V mảng BIT phải 2*n :D

Last edit: 2018-11-30 15:29:42
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.