Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKMAXSEQ - Dãy con dài nhất

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274824/problem/Q
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/266261/problem/G

Cho dãy số nguyên a1, a2, …, an.

Dãy số ai, ai+1, …, aj với 1 ≤ i ≤ j ≤ n được gọi là dãy con của dãy số đã cho và khi đó, j-i+1 được gọi là độ dài, còn ai+ai+1...+aj được gọi là trọng lượng của dãy con này.

Yêu cầu: cho số nguyên p, trong số các dãy con của dãy số đã cho có trọng lượng không nhỏ hơn p hãy tìm dãy con có độ dài lớn nhất.

Dữ liệu vào

  • Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên n và p cách nhau bởi dấu cách.
  • Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa số nguyên ai là số hạng thứ i của dãy số đã cho, i = 1, 2, …, n.

Kết qủa

Ghi ra số nguyên k là độ dài của dãy con tìm được (qui ước: nếu không có dãy con nào thỏa mãn điều kiện đặt ra thì k = -1).

Hạn chế

Trong tất cả các test: 1 ≤ n ≤ 50000; |ai| ≤ 20000; |p| ≤ 109. Có 50% số lượng test với n ≤ 2000.

Ví dụ

Dữ liệu mẫu
5 6
-2
3
2
-2
3

Kết qủa
4

Dữ liệu mẫu
4 9
2
3
2
-2

Kết qủa
-1

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-12-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Đề thi quốc gia 2006

hide comments
2018-09-07 09:29:37
Anh Sang cua Dang da so sang minh AC

2017-12-04 04:25:30


Last edit: 2017-12-04 04:32:06
2017-11-14 02:01:27
=))))) Binary_search + Lower_bound + BIT
Giống C11SEQ
frostpixel aka.How 2 AC
2017-10-09 09:39:44
đừng tin thằng ở dưới nó sàm lông á
2017-10-06 18:57:58
kham khảo code:
https://vietcodes.github.io/code/92/
2017-10-02 17:36:05
3 đấm AC 3 thuật:
O(n^2): 0,25s;
O(NlogN): 0,01s;
O(N):0.02s;
2017-08-05 17:24:06
Binary search + Qhđ = AC :v

Last edit: 2017-08-05 17:54:32
2017-07-28 02:04:34
Code: http://shink.in/RlL2q
2017-07-17 04:50:22
{Dinh Truong Lam}
ez game ^^
2017-06-09 12:09:39
2 mang:sum+minsum sau do chatnp => CA

Last edit: 2017-06-09 12:12:02
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.