Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKMAXSEQ - Dãy con dài nhất

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274824/problem/Q
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/266261/problem/G

Cho dãy số nguyên a1, a2, …, an.

Dãy số ai, ai+1, …, aj với 1 ≤ i ≤ j ≤ n được gọi là dãy con của dãy số đã cho và khi đó, j-i+1 được gọi là độ dài, còn ai+ai+1...+aj được gọi là trọng lượng của dãy con này.

Yêu cầu: cho số nguyên p, trong số các dãy con của dãy số đã cho có trọng lượng không nhỏ hơn p hãy tìm dãy con có độ dài lớn nhất.

Dữ liệu vào

  • Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên n và p cách nhau bởi dấu cách.
  • Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa số nguyên ai là số hạng thứ i của dãy số đã cho, i = 1, 2, …, n.

Kết qủa

Ghi ra số nguyên k là độ dài của dãy con tìm được (qui ước: nếu không có dãy con nào thỏa mãn điều kiện đặt ra thì k = -1).

Hạn chế

Trong tất cả các test: 1 ≤ n ≤ 50000; |ai| ≤ 20000; |p| ≤ 109. Có 50% số lượng test với n ≤ 2000.

Ví dụ

Dữ liệu mẫu
5 6
-2
3
2
-2
3

Kết qủa
4

Dữ liệu mẫu
4 9
2
3
2
-2

Kết qủa
-1

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-12-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Đề thi quốc gia 2006

hide comments
2014-09-24 15:01:58 hoang van duong
uuuuuu
2014-09-15 15:43:17 Tell Me Why ???
em code gay =)))
2014-08-11 14:41:37 Nguyễn Ðức Linh
e làm cái này là QHĐ nhưng mà sao toàn bị 0 thôi :((
2014-07-28 05:58:15 Nguyễn Vãn Ðoàn
Ai huong dan minh lam dc 100d vs
2014-07-26 11:51:27 ■■‡[ND] Bee Sociu■■‡
hjhj . minh AC roi cac ban oi ! lam hoai moi phat hien QHD (y)
2014-04-26 04:24:14 Hồng Ðào
bài này dùng thuật toán gì để ăn hết 100 điểm vậy?
2014-01-11 16:41:56 Bùi Công Lộc
sao O(n) mà vẫn 10đ hoài vậy... chán bài này ghê
2013-08-31 10:57:41 nguyễn vãn khôi
Sao O(n) mà có 20 điểm vậy?
2013-05-25 03:26:40 Lê Thanh Tùng
bài này áp dụng kiểu quy hoạch động mà được 60 điểm :))
2013-05-15 08:29:52 ๖ۣۜLove๖ۣۜ
may Pyramid (Intel Pentium III 733 MHz)
cham thi O(n^2) chay qua thoi gian nhu thuong
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.