Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKMAXSEQ - Dãy con dài nhất

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274824/problem/Q
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/266261/problem/G

Cho dãy số nguyên a1, a2, …, an.

Dãy số ai, ai+1, …, aj với 1 ≤ i ≤ j ≤ n được gọi là dãy con của dãy số đã cho và khi đó, j-i+1 được gọi là độ dài, còn ai+ai+1...+aj được gọi là trọng lượng của dãy con này.

Yêu cầu: cho số nguyên p, trong số các dãy con của dãy số đã cho có trọng lượng không nhỏ hơn p hãy tìm dãy con có độ dài lớn nhất.

Dữ liệu vào

  • Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên n và p cách nhau bởi dấu cách.
  • Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa số nguyên ai là số hạng thứ i của dãy số đã cho, i = 1, 2, …, n.

Kết qủa

Ghi ra số nguyên k là độ dài của dãy con tìm được (qui ước: nếu không có dãy con nào thỏa mãn điều kiện đặt ra thì k = -1).

Hạn chế

Trong tất cả các test: 1 ≤ n ≤ 50000; |ai| ≤ 20000; |p| ≤ 109. Có 50% số lượng test với n ≤ 2000.

Ví dụ

Dữ liệu mẫu
5 6
-2
3
2
-2
3

Kết qủa
4

Dữ liệu mẫu
4 9
2
3
2
-2

Kết qủa
-1

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-12-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Đề thi quốc gia 2006

hide comments
2013-02-01 12:45:39 CTKB LHP
dùng cách khoa học O(2N) vậy mà sao chỉ dk 10 điểm vậy , test 50k chạy ngon lành chưa tới 1s mà >.<
2012-12-17 16:34:50 a;slkfjasl;fkj
duyệt trâu ko được đâu :P
2012-04-26 17:01:49 Gầy :))
Bai nay la doan con ma-(^^)-
2012-02-12 15:28:49 KHD
2 bài cùng 1 tet ra 2 kq khác nhau mà 2 bài cùng ac, tet yếu quá anh ạ
2012-01-05 06:38:05 »Thanh ♫ Xuân «
10d hoai the nhi??????????
2011-12-18 15:12:14 trẻ trâu sủa gâu gâu


Last edit: 2011-12-18 15:15:51
2011-12-06 08:25:12 thanh
cho hoi bai nay dung j de lam the

Last edit: 2011-12-06 08:51:33
2011-11-23 17:05:46 ^^
do phuc tap.
2011-10-30 13:52:38 Goldsea
cho e hỏi cái hạn chế 50% test: n<=2000
ứng dụng vào điểm nào trong thuật toán.
2011-07-14 03:22:33 Ðang tập code
Như nhau cả thôi, 100 ứng với bài kiểu OI, Đạt yêu cầu ứng với kiểu ACM!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.