Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKMAXSEQ - Dãy con dài nhất

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274824/problem/Q
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/266261/problem/G

Cho dãy số nguyên a1, a2, …, an.

Dãy số ai, ai+1, …, aj với 1 ≤ i ≤ j ≤ n được gọi là dãy con của dãy số đã cho và khi đó, j-i+1 được gọi là độ dài, còn ai+ai+1...+aj được gọi là trọng lượng của dãy con này.

Yêu cầu: cho số nguyên p, trong số các dãy con của dãy số đã cho có trọng lượng không nhỏ hơn p hãy tìm dãy con có độ dài lớn nhất.

Dữ liệu vào

  • Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên n và p cách nhau bởi dấu cách.
  • Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa số nguyên ai là số hạng thứ i của dãy số đã cho, i = 1, 2, …, n.

Kết qủa

Ghi ra số nguyên k là độ dài của dãy con tìm được (qui ước: nếu không có dãy con nào thỏa mãn điều kiện đặt ra thì k = -1).

Hạn chế

Trong tất cả các test: 1 ≤ n ≤ 50000; |ai| ≤ 20000; |p| ≤ 109. Có 50% số lượng test với n ≤ 2000.

Ví dụ

Dữ liệu mẫu
5 6
-2
3
2
-2
3

Kết qủa
4

Dữ liệu mẫu
4 9
2
3
2
-2

Kết qủa
-1

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-12-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Đề thi quốc gia 2006

hide comments
2015-08-21 11:00:20 Lương Ðức Tuấn Ðạt
QHD + BIT = AC
2015-07-25 16:45:11 Ger.Aries
sao t duyệt trâu mà vẫn AC đc, giới hạn tg 1s cơ mà -_-
2015-06-21 09:03:11 [Nghien] Le Long
Đệ quy =))
2015-06-21 08:58:20 there's no salvation for me...
lọc + neo :v
2015-04-21 02:30:47 Nguyễn Thái Bình
in -1 cũng được 10đ vai~
2015-04-03 10:50:19 Lê Hoàng Vũ
Duyệt trâu AC ??? Hư cấu @@
2015-03-11 03:49:34 siêu nhân và súng nước
thấy làm cũng được mà sao 40đ ta
:(
2015-03-08 04:42:31 Hacking to the Gate
Duyệt trâu cũng đc 80 :D
2015-02-28 14:46:03 Trần Quang Linh
em dk co 40 thui
2015-02-12 10:35:22 N�ng D�n John
Trâu bò được 40-50 điểm.....
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.