Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKMAXSEQ - Dãy con dài nhất

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274824/problem/Q
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/266261/problem/G

Cho dãy số nguyên a1, a2, …, an.

Dãy số ai, ai+1, …, aj với 1 ≤ i ≤ j ≤ n được gọi là dãy con của dãy số đã cho và khi đó, j-i+1 được gọi là độ dài, còn ai+ai+1...+aj được gọi là trọng lượng của dãy con này.

Yêu cầu: cho số nguyên p, trong số các dãy con của dãy số đã cho có trọng lượng không nhỏ hơn p hãy tìm dãy con có độ dài lớn nhất.

Dữ liệu vào

  • Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên n và p cách nhau bởi dấu cách.
  • Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa số nguyên ai là số hạng thứ i của dãy số đã cho, i = 1, 2, …, n.

Kết qủa

Ghi ra số nguyên k là độ dài của dãy con tìm được (qui ước: nếu không có dãy con nào thỏa mãn điều kiện đặt ra thì k = -1).

Hạn chế

Trong tất cả các test: 1 ≤ n ≤ 50000; |ai| ≤ 20000; |p| ≤ 109. Có 50% số lượng test với n ≤ 2000.

Ví dụ

Dữ liệu mẫu
5 6
-2
3
2
-2
3

Kết qủa
4

Dữ liệu mẫu
4 9
2
3
2
-2

Kết qủa
-1

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-12-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Đề thi quốc gia 2006

hide comments
2015-02-12 01:58:19 Bee
qhd 70 là sao ?
2015-02-06 14:31:02 Con Bò Huyền Thoại
http://dangminhtien.name.vn/blog/2015/02/06/nkmaxseq-spoj-day-con-dai-nhat/
2015-01-22 14:58:55 lucky++
Try-Check
2014-12-22 03:07:51 Thủ khoa vãn
Bai nay O(N) thoi
2014-11-06 09:45:10 Nguyễn Lê Lý Bằng
n^2 nổi k? :3

Last edit: 2015-02-04 14:23:55
2014-10-25 15:45:53 ChienTran
QuickSort :)
2014-10-20 15:50:17 bacthaychienthuat
em ko biet cach lam AC :))
2014-10-16 19:26:31 Nguyễn Tiến Khoa
sao làm mà có 10k vậy code đã tối ưu rồi mà

Last edit: 2014-10-16 19:35:09
2014-10-11 07:31:04 Lollipop
IT nhé
2014-10-04 15:35:58 Hoàng Trọng Khánh
Chỉ được 50d duyệt trâu :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.