Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LTPMSEQ - Tìm xâu

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/ltpmseq


 

Sau khi đã giải được PTQMSEQ, PM bắt leaxtanh vượt qua thử thách thứ 2 là chứng tỏ tình cảm của mình. Leaxtanh viết ra trên giấy n xâu với những dòng chữ tình cảm.
Sau khi viết xong, với con mắt tinh đời, PM hỏi leaxtanh : có duy nhất 1 xâu xuất hiện lẻ lần. Nếu tìm được thì sẽ đi chơi.

 

Sau khi đã giải được PTQMSEQ, PM bắt leaxtanh vượt qua thử thách thứ 2 là chứng tỏ tình cảm của mình. Leaxtanh viết ra trên giấy n xâu với những dòng chữ tình cảm.

Sau khi viết xong, với con mắt tinh đời, PM hỏi leaxtanh : có duy nhất 1 xâu xuất hiện lẻ lần. Nếu tìm được thì sẽ đi chơi.

Bạn hãy giúp leaxtanh nhé. :D

 

Input

 

Dòng đầu tiên chứa số n( n<=10^5)

N dòng sau là các xâu st ( length(st) <=15);

 

Output

 

1 dòng duy nhất chứa xâu cần tìm.

Nếu không tìm được in ra -1;

 

Input:
9
Mai
Yeu
Lam
Son
Toi
Toi 
Lam
Son
Yeu

Output:
Mai

Được gửi lên bởi:‮ ‮
Ngày:2011-10-01
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Thi tỉnh Thanh Hóa

hide comments
2014-02-20 17:08:57 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
đã AC
2013-12-22 04:26:57 John and the cows
ai có tài liệu về phép xor gì đó chia sẻ cho mình nhá
2013-11-23 06:18:14 Phạm Mạnh Hưng
Lúc đầu mình sort mảng xong đếm nhưng không được, sau đó dùng xor (^) thì đã ac
2013-11-12 03:08:08 Ѿ xe ðạp
Chỉ có duy nhất 1 xâu xuất hiện lẻ lần thôi. Nếu n mà lẻ thì chắc chắn là -1. Nếu n chẵn ta dùng XOR thôi. Chúc mọi người AC
2013-07-01 08:08:33 Vũ Vãn Thành
Quên ko xét -1 mà vẫn AC
2013-04-24 14:28:50 Bitagi97
Time chặt thật
2013-04-23 14:31:45 a;slkfjasl;fkj
làm mới biết bài này time rất chặt :(
2012-10-12 02:13:20 Stupider
dafuq n<=10^5 mà mình for trâu cũng AC @@
2012-05-04 20:03:30 KHD
không hiểu sao chạy quá lâu
2012-04-19 16:05:52 Củ Lạc Giòn Tan
dùg xor nhé :D
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.