Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LTPMSEQ - Tìm xâu

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/ltpmseq


 

Sau khi đã giải được PTQMSEQ, PM bắt leaxtanh vượt qua thử thách thứ 2 là chứng tỏ tình cảm của mình. Leaxtanh viết ra trên giấy n xâu với những dòng chữ tình cảm.
Sau khi viết xong, với con mắt tinh đời, PM hỏi leaxtanh : có duy nhất 1 xâu xuất hiện lẻ lần. Nếu tìm được thì sẽ đi chơi.

 

Sau khi đã giải được PTQMSEQ, PM bắt leaxtanh vượt qua thử thách thứ 2 là chứng tỏ tình cảm của mình. Leaxtanh viết ra trên giấy n xâu với những dòng chữ tình cảm.

Sau khi viết xong, với con mắt tinh đời, PM hỏi leaxtanh : có duy nhất 1 xâu xuất hiện lẻ lần. Nếu tìm được thì sẽ đi chơi.

Bạn hãy giúp leaxtanh nhé. :D

 

Input

 

Dòng đầu tiên chứa số n( n<=10^5)

N dòng sau là các xâu st ( length(st) <=15);

 

Output

 

1 dòng duy nhất chứa xâu cần tìm.

Nếu không tìm được in ra -1;

 

Input:
9
Mai
Yeu
Lam
Son
Toi
Toi 
Lam
Son
Yeu

Output:
Mai

Được gửi lên bởi:‮ ‮
Ngày:2011-10-01
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Thi tỉnh Thanh Hóa

hide comments
2016-09-25 17:36:07
dùng xor
2016-05-19 10:22:11


Last edit: 2016-06-16 16:05:19
2015-11-14 05:51:44 Cường


Last edit: 2015-11-15 09:50:55
2015-11-14 05:47:30 Con Ngá»±a Bessie
duyệt là AC :3
2015-10-10 16:53:11 there's no salvation for me...
length <= 15...... :v
2015-10-10 15:30:51 Phong
xor ? hash ? trie ? vất vả vậy :v duyệt thôi mà :v 10 dòng :v
2015-10-10 03:11:24 NhiVD
map< string, int >
2015-04-29 01:34:16 Stupid Dog
trie -> AC
2014-12-23 17:04:18 Sơn Tùng M-TP
dùng Hash + QS + đếm cũng AC
dùng Hash + Xor cũng AC
2014-12-21 17:10:12 Phan Minh Dương
dùng hash
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.