Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LTPMSEQ - Tìm xâu

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/ltpmseq


 

Sau khi đã giải được PTQMSEQ, PM bắt leaxtanh vượt qua thử thách thứ 2 là chứng tỏ tình cảm của mình. Leaxtanh viết ra trên giấy n xâu với những dòng chữ tình cảm.
Sau khi viết xong, với con mắt tinh đời, PM hỏi leaxtanh : có duy nhất 1 xâu xuất hiện lẻ lần. Nếu tìm được thì sẽ đi chơi.

 

Sau khi đã giải được PTQMSEQ, PM bắt leaxtanh vượt qua thử thách thứ 2 là chứng tỏ tình cảm của mình. Leaxtanh viết ra trên giấy n xâu với những dòng chữ tình cảm.

Sau khi viết xong, với con mắt tinh đời, PM hỏi leaxtanh : có duy nhất 1 xâu xuất hiện lẻ lần. Nếu tìm được thì sẽ đi chơi.

Bạn hãy giúp leaxtanh nhé. :D

 

Input

 

Dòng đầu tiên chứa số n( n<=10^5)

N dòng sau là các xâu st ( length(st) <=15);

 

Output

 

1 dòng duy nhất chứa xâu cần tìm.

Nếu không tìm được in ra -1;

 

Input:
9
Mai
Yeu
Lam
Son
Toi
Toi 
Lam
Son
Yeu

Output:
Mai

Được gửi lên bởi:‮ ‮
Ngày:2011-10-01
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Thi tỉnh Thanh Hóa

hide comments
2014-09-13 15:04:11 Hồ Tuấn Kiệt
XOR nhá :v
2014-09-03 09:47:55 [♥KC]★★★★ - OACOVE
có ai AC mà chạy sai test này ko :3
3
mai
iam
mai
=>> kết quả nó ra mai :3
vậy thì do test yếu rồi.e dùng xor
2014-07-11 10:33:42 1235
code nghĩa là gì :v haha
2014-07-08 06:18:35 ∞Skyscraper∞
lỗi NZEC là cái j vậy ????
2014-07-02 09:52:12 Xiao Lang
Siết time chặt vãi... 0,5s
2014-06-05 10:53:13 Kraken
xor là cái gì vậy?
2014-05-26 18:10:26 KNEO
dùng xor ntn? mình chỉ dùng 1 mảng L để lưu ẻm "đang lẻ". Nếu như nhập vào 1 xâu S mà S đã nằm trong L thì xóa xâu S khỏi L, ngược lại nếu S không có trong L thì thêm S vào L. Cuối cùng đc mảng L nếu chỉ có 1 phần tử thì phần tử đó là kết quả luôn, còn không thì kq = -1
2014-05-25 14:55:33 Lollipop
dùng xor
2014-05-25 12:46:44 S-FIST
Tôi QSort rồi tìm cũng bị chạy quá lâu!
2014-04-13 12:35:38 Messi_CBH


Last edit: 2014-04-13 12:37:36
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.