Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

XOR dãy s? Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
243 673 561 0 107 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2015-12-28 07:54:46 Chuyên Hóa LQĐ 100 3.97 51M

C++

4.3.2

2 2015-12-28 07:55:48 robin 100 1.62 23M

PAS-FPC

3 2015-12-28 07:56:20 Purple guy 100 7.23 3.5M

C++

4.3.2

4 2015-12-28 08:04:00 Chuyên Thể Dục CSP 100 2.06 38M

C++

4.3.2

5 2015-12-28 08:04:38 [KanGaruu].Nắng 100 1.96 22M

C++

4.3.2

6 2015-12-28 08:07:28 Bitagi97 100 7.04 32M

C++

4.3.2

7 2015-12-28 08:08:59 Lê Quang Tuấn 100 2.10 3.3M

C++

4.3.2

8 2015-12-28 08:10:33 VanManhPbc1998 100 1.92 20M

PAS-FPC

9 2015-12-28 08:13:18 Phạm Thanh Tùng 100 2.19 27M

C++

4.3.2

10 2015-12-28 08:14:18 Hồ Nguyễn Hải Tuấn 100 2.27 20M

PAS-FPC

11 2015-12-28 08:16:04 Blackslender 100 2.73 92M

PAS-FPC

12 2015-12-28 08:36:16 QC 100 7.15 158M

C++

4.3.2

13 2015-12-28 08:41:34 Nguyễn Quang Thức 100 6.37 3.1M

C++

4.3.2

14 2015-12-28 08:59:10 whoami 100 7.90 2.8M

C++

4.3.2

15 2015-12-28 09:23:38 ISIS-chan 100 9.57 3.6M

C++

4.3.2

16 2015-12-28 09:27:34 Complicated Heart 100 1.91 22M

C++

4.3.2

17 2015-12-28 09:28:05 Trần Đông 100 2.48 39M

PAS-FPC

18 2015-12-28 09:33:10 Bugs can be everywhere 100 7.44 3.2M

C++

4.3.2

19 2015-12-28 09:46:43 Dương Phạm Tùng 100 1.88 23M

C++

4.3.2

20 2015-12-28 09:53:42 ThitXienNuong 100 1.87 20M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.