Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Du lịch Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
111 363 346 0 12 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-09-29 04:33:04 VanManhPbc1998 100 0.19 25M

PAS-FPC

2 2014-09-29 04:34:22 Bitagi97 100 0.09 29M

PAS-FPC

3 2014-09-29 04:46:35 huynhha12798 100 6.79 194M

C++

4.3.2

4 2014-09-29 05:13:54 Tang Khai Hanh 100 0.17 35M

C++

4.3.2

5 2014-09-29 05:51:57 Duc971 100 0.24 26M

C++

4.3.2

6 2014-09-29 05:56:24 [KC]★★★★ - darkmagician 100 0.13 42M

PAS-FPC

7 2014-09-29 07:20:21 BIGBANG 100 0.28 45M

C++

4.3.2

8 2014-09-29 10:01:21 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 6.53 45M

C++

4.3.2

9 2014-09-29 11:13:49 Immortal 100 0.26 17M

C++

4.3.2

10 2014-09-29 12:50:57 Thanh-Dat Truong 100 0.39 19M

C++

4.3.2

11 2014-09-29 14:44:00 Mew. 100 0.27 22M

C++

4.3.2

12 2014-09-29 18:13:59 5ting 100 0.11 57M

PAS-FPC

13 2014-09-29 20:08:01 vietdoan 100 0.15 60M

C++

4.3.2

14 2014-09-30 04:48:37 Nguyễn Hoàng Phương 100 0.60 17M

C++

4.3.2

15 2014-09-30 12:47:49 DVH 100 0.28 29M

C++

4.3.2

16 2014-09-30 16:18:15 minhpbca2k41 100 0.13 48M

PAS-FPC

17 2014-09-30 18:12:46 [KanGaruu].Nắng 100 0.06 43M

PAS-FPC

18 2014-10-03 05:10:32 Tớ Yêu Lan Anh 100 0.31 102M

PAS-FPC

19 2014-10-03 05:31:29 Thương 100 0.21 43M

C++

4.3.2

20 2014-10-04 07:41:52 ping Pong 100 0.13 28M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.