Hoang Thang

@darkmagician

Viet Nam, Ha Noi

Institution: KHOI CHUYEN DAI HOC VINH

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CMP IOIBIN MDOLLS NKSP QBPAL V8ORG
ADS COIN34 ITREE MELE3 NKSTEP QBPOINT V8SCORE
AMSSEQ COLLECT JEDNAKOS MEO NKTABLE QBRECT VBF1
ANT COLOREC KAGAIN MESSAGE NKTARDY QBROBOT VBF2
ASSASSIN COMMAND KDEL MINK NKTICK QBSCHOOL VBGRASS
AUCTION COMNET KDIFF MINROAD NKTOSS QBSELECT VBOARD
AZNET COPRIMES KGSS MIXUP2 NOIXICH QBSEQ VCOLDWAT
BALLGMVN COUNTCBG KINGDOM MMASS NOTE QBSQUARE VCOWFLIX
BARICAVN COUNTPL KINV MMAXPER NTSEQ QBSTR VDANGER
BASEH COWGIRL KMIN MOVE12 NUMBER QBTICKET VECTOR
BCDIV CRATE KPLANK MPRIME NUMBERS QBTRANS VMATRIX
BEADSNB CREC01 KSEQ1 MPRIME1 NUMCON QHROAD VMCANDLE
BESTSPOT CTF KVIP MRECAMAN ONE4EVER QMAX VMDAOBIT
BFCHAL CTNBULLS LASCALE MRECT1 OWN2 QMAX2 VMECLIP
BIGNUM CTNOWN LATGACH MSTICK PAGAIN QTGIFT1 VMGOLD
BILL CTREE LATGACH4 MTWALK PARIGAME QTLOVE2 VMRR
BINLADEN CWAY LCS2X MULONE PBCDIV QTSEQ VMSORT
BLGEN DGOLD LEM1 MYSTERY PBCFIBO QUEENNB VMST
BLOPER DHFUNC LEM2 NBFA PBCGANGS RABGAME VMSUBSTR
BOB DHSERV LEM3 NBFD PBCISPIS REVAMP VMTEST
BONES DIFF LEM5 NBFM PBCPOINT ROADS VMUNCH
BONUS DIGIT LEM6 NETACCEL PBCSEQ ROBOCON VNEMPIRE
BWPOINTS DIGIT0 LGAME NKABD PBCWATER ROTATION VOBIGNUM
C11BC1 DTDOI LINEGAME NKBM PBCWRI SEARCH VOBOARD3
C11BC2 DTOGRADA LIQ NKBUS PCIRCLE SHHV VOCARD
C11BEAU DTTUI1 LIS NKCABLE PERIODNB SPSEQ VOJLEV
C11CAL ELEVATOR LITES NKCITY PHEPNHAN STABLE VOS2SUM
C11CAVE ETF LKNIGHT NKCNT1 PNUMBER STMERGE VOSHANDL
C11CUT FBRICK LNACS NKDIVSEQ POST STNODE VOSLIS
C11ID FIBVAL LQDDIV NKEDIT POST3 STRANGE VOSMAXK
C11KM FINDNUM LQDGONME NKFLOW POTATO SUBSTR VOSNET
C11PINES FIRS LQDRECT NKGOLF PRAVO SUMS VOSPLAY
C11PNUM FLOYD LSEA NKGUARD PTQMSEQ SUMXOR VOSRTRI
C11POST FWATER LSFIGHT NKH PTRANG TAYTRUC VOSSEQ
C11ROOKS GPMB LTPMSEQ NKINV PVOI14_1 TEST VOSSEVEN
C11SEQ GPT LUCKYNUM NKJUMP PVOI14_2 THEME VOSTRAVL
C11SEQ3 GRAPH_ M00PAIR NKLAND PVOI14_3 THREE VOSTRIBO
C11SEQ4 GSS M3TILE NKLEAGUE PVOI14_4 TJALG VPDOMINO
C11STR2 HAF1 MATCH1 NKLETTER PWALK TOURS13 VRATF
C11SUM HAM12 MAUGIAO NKLINEUP PWRFAIL TPCLKNUM VSTEPS
C11TRCNT HEAP1 MAXARR1 NKLP QBBISHOP TPMOVE WCALC
C11XOA HELPPM MAXCUB NKMAXSEQ QBBUILD TREASRE WORDCNT
CAR HSPC14A MBEEWALK NKNUMFRE QBDIVSEQ TREAT XMAS
CBUYING HSPC14H MBLAST NKPALIN QBGAME TREENUM ZABAVA
CENTRE28 HSPC14J MCARDS NKPATH QBHEAP TTRAVEL
CHATCHIT HUGEKNAP MCITYHAL NKRACING QBHV TTRIP
CHEER ILSMATH MCLEAN NKREZ QBMAX TWOSUM
CHNREST INSUL MCOINS NKSEQ QBMSEQ UPGRANET
CLOCK INTEGER7 MDIGITS2 NKSGAME QBMST V11WATER

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11GAME1 LABUDOVI MAXNUM
FASTEXPR LUCKY13 SHCH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.