Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Vườn cây của ba Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
360 1146 1093 0 52 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2013-07-21 17:06:52 nigga pls 100 0.91 408k

PAS-FPC

2 2013-07-21 17:07:52 Nguyễn An 100 0.49 244k

PAS-FPC

3 2013-07-21 17:24:59 rocket2012 100 4.17 244k

PAS-FPC

4 2013-07-21 17:27:20 2ez 100 1.01 3.6M

C++

4.3.2

5 2013-07-21 17:29:02 Anh chỉ yêu mình em ... 100 0.94 25M

PAS-FPC

6 2013-07-21 17:43:49 International master 100 1.59 6.6M

C++

4.3.2

7 2013-07-21 17:53:41 abcdef 100 0.67 252k

PAS-FPC

8 2013-07-21 18:05:35 hgminh 100 0.86 3.7M

C++

4.3.2

9 2013-07-21 18:20:05 Chuyên Triết Tổng Hợp 100 0.86 8.4M

C++

4.3.2

10 2013-07-21 18:21:02 Cap C2.R7 100 2.02 244k

PAS-FPC

11 2013-07-21 18:25:11 trandatbav 100 0.51 222M

PAS-FPC

12 2013-07-21 18:47:45 ͼ_ͽ 100 0.94 7.9M

PAS-FPC

13 2013-07-21 18:50:09 King siêu kul 100 0.44 3.6M

C++

4.3.2

14 2013-07-21 19:23:27 Sâu Lười 100 0.34 5.5M

C++

4.3.2

15 2013-07-21 19:33:53 RR 100 0.79 3.6M

C++

4.3.2

16 2013-07-21 19:37:05 dungqt3 100 2.00 7.1M

C++

4.3.2

17 2013-07-21 20:30:25 MadCarrot 100 1.85 412k

PAS-FPC

18 2013-07-22 02:09:05 qqq 100 0.66 416k

PAS-FPC

19 2013-07-22 02:37:56 TiChuot97 100 0.92 388k

PAS-FPC

20 2013-07-22 02:54:38 papa 100 0.21 3.9M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.