Dong Luu Quang

@shiningstar193

Viet Nam, hanoi

Institution: THPT Chuyen Bac Giang

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

A2DIGIT COIN34 INSUL MCIRGAME NKPATROL QBPAL TRAVEL12
ADS COLLECT IOIBIN MCOINS NKPOS QBRECT TREELINE
AMSSEQ COLOREC IVANA MDIGITS2 NKRACING QBROBOT TREEPATH
ASSIGN1 COMNET KAGAIN MEDIAN NKREZ QBSCHOOL TRILAND
AUCTION COUNTCBG KBUILD MELE3 NKSEQ QBSEGPAR TRIPHP
BARICAVN COUNTPL KCOIN MEO NKSEV QBSELECT TTRAVEL
BCDIV COWGIRL KCOLLECT MESSAGE NKSGAME QBSEQ TTRIP
BCHESS CRATE KDIFF MINK NKSP QBSQUARE TWINSNOW
BESTSPOT CREC01 KGSS MINMOVE NKTABLE QBSTR TWOOPERS
BFCHAL CRECT KINV MIXUP2 NKTARDY QBTICKET UPGRANET
BIGNUM CRITICAL KMEDIAN MLASERP NKTEAM QHROAD V11WATER
BILL CRUELL KMIN MMASS NKTICK QMAX V8ORG
BINARY CRUELL2 KMIX MMAXPER NKTOSS QMAX2 V8SCORE
BINARY2 CTNBULLS KNMANO MMMGAME NKTREE QMAX3VN VBF2
BINLADEN CVP00001 KPLANK MNE07 NOIXICH QMAX4 VBGRASS
BONUS CWAY KQUERY MOVE12 NSC QTLOVE VBOARD
BONUS13 DANCING KSEQ1 MPRIME NTHUGE QTLOVE2 VCOLDWAT
BOXMAN DIGIT KTOUR MPRIME1 NTSEQ QTSEQ VCOWFLIX
BRIDGES DIGIT0 KTREEC MRECT1 NTTREE RABGAME VDANGER
BWPOINTS DISNEY1 LASCALE MSE06H NUCLEAR RABGAME1 VMAOCE
C11ANT DISNEY2 LATGACH MSE07B NUMBER REVAMP VMATRIX
C11BC2 DMAYA LATGACH4 MSTICK NUMCON RIDERHP VMBW
C11BEAU DQUERY LEM3 MTWALK OPTCUT ROADS VMCODE
C11CAVE DRASHOOT LEM5 MULONE ORDERSET ROBOCON VMCOMP
C11COMP DTDOI LEM6 NBFA PAGODA ROPER VMCOUNT
C11CUT DTGAME LGAME NBFD PALDR ROTATION VMDEGREE
C11DOLL DTKSUB LINEGAME NBFM PALINY SAFENET2 VMECLIP
C11GENIE DTOGRADA LIQ NETACCEL PARIGAME SALESMAN VMEMPIRE
C11ID DTTUI1 LIS NK05MNIM PASSET SBOOST VMFOUR
C11KM DTTUI2 LITES NK2MFS PATULJCI SDRIVE VMKEY
C11LOCK ELEVATOR LKNIGHT NKABD PBCDEM SEARCH VMLINES
C11PAIRS EQSTR LNACS NKBAS PBCGANGS SEC VMMIRROR
C11PASS FASTEXPR LQDBUS NKBM PBCSEQ SHHV VMMTFIVE
C11PF FBRICK LQDFARM NKBRACKE PBCWRI SMARTDOG VMRELATE
C11PIPI FIBVAL LQDFIBO NKBUS PCIRCLE SOPENP VMRR
C11PNUM FINDNUM LQDRECT NKCABLE PERC SPBINARY VMSINCOS
C11ROOKS FIRE LSCSC NKCARD PNUMBER SPSEQ VMSORT
C11SEQ FIRS LSEA NKCITY POST STABLE VMSUBSTR
C11SEQ3 FLOYD LSFIGHT NKCNT1 POST3 STMERGE VMSWAP
C11STR2 FMATCH LTEAM NKDIVSEQ POTATO STNODE VMUNCH
C11TEST FSELECT LTPMSEQ NKEDIT POWER STRANGE VMYT
C11TOUCH FWATER LUCKYNUM NKGIFTS PTQMSEQ STRATEGY VNCUT
C11TRCNT GOLD M3TILE NKGUARD PTRANG STRAVEL VOCARD
C11YARD GPMB MAJSTOR NKH PTREE SUBSTR VOJLEV
CAR GPT MAKHOA2 NKINV PWALK SUMXOR VOJUSER
CARDS GRAPH_ MAKHOA3 NKJUMP QBBISHOP TCONCERT VOLIS
CARDSHUF GSS MATCH1 NKLETTER QBBUILD TEST VOSTR
CBUYING HAF1 MATCH2 NKLINEUP QBDIVSEQ THEME VRATF
CENTRE28 HAM12 MAUGIAO NKLP QBGAME THREE VSTEPS
CHAIN2 HEAP1 MAXARR1 NKMAXSEQ QBHEAP TJALG VWORDPOW
CHATCHIT HIREHP MAXARR2 NKMOBILE QBHV TOPALIN WAVE
CHESSCBG HP09ANTS MAXNUM NKNUMFRE QBMARKET TOURS13 WCALC
CINEMA ILSMATH MBLAST NKONEARC QBMAX TPINCD WORDCNT
CMOUSE INCVN MCARDS NKPALIN QBMSEQ TPTICKET XMAS
CMP INFORMAC MCHAOS NKPATH QBMST TRAFFICN YUGI

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BALLGAME DHCAT KDEL MJOURNEY POST2 TCDFZ
CHEAT EGG KQUERY2 NKTRIO QBPOINT TNHWIFI
COND HUGEKNAP LQDDIV PAGAIN QBSORT TWO
CPRIME ILSMATH2 LQDGONME PBCWATER SETNJA VECTOR
CTNOWN JEDNAKOS LQDGRAPE PIZZALOC STRHFI
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.