Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Nhân ma trận Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
258 1109 1058 0 46 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-08-12 07:24:20 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 1.14 6.4M

C++

4.3.2

2 2014-08-12 07:41:24 5ting 100 3.52 27M

PAS-FPC

3 2014-08-12 09:50:43 Phan Huy Hoàng a2k42 100 2.99 12M

PAS-FPC

4 2014-08-12 10:01:56 Nguyễn Thanh Hoàng 100 0.27 14M

C++

4.3.2

5 2014-08-12 10:27:29 FL 100 2.12 37M

C++

4.3.2

6 2014-08-12 10:30:04 Thái Lan chuyên văn 100 3.71 26M

C++

4.3.2

7 2014-08-12 10:39:49 MadCarrot 100 3.29 18M

C++

4.3.2

8 2014-08-12 11:33:58 [KanGaruu].Nắng 100 1.64 20M

PAS-FPC

9 2014-08-12 11:38:08 Acer_98 100 2.44 3.1M

PAS-FPC

10 2014-08-12 11:38:45 Thcs Đặng Chánh Kỷ 100 2.46 3.1M

PAS-FPC

11 2014-08-12 15:09:35 Bùi Xuân Thủy 100 2.14 17M

C++

4.3.2

12 2014-08-12 15:21:02 ping Pong 100 2.07 16M

PAS-FPC

13 2014-08-12 15:29:24 Gia nhu chua tung quen 100 3.03 21M

PAS-FPC

14 2014-08-12 16:54:02 P2-5 100 1.16 14M

C++

4.3.2

15 2014-08-12 17:34:39 Lê Minh Quang 100 3.60 11M

C++

4.3.2

16 2014-08-12 18:15:35 vietdoan 100 2.20 12M

PAS-FPC

17 2014-08-12 18:41:53 qqq 100 3.30 21M

C++

4.3.2

18 2014-08-12 18:56:10 Bùi Văn Kiên D11VT6 100 0.31 18M

C++

4.3.2

19 2014-08-13 18:23:08 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 0.62 14M

C++

4.3.2

20 2014-08-14 15:59:48 Thang Nguyen 100 0.29 5.7M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.