Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Biểu thức logic Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
76 191 189 0 2 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-04-20 08:58:09 Lê Đôn Khuê 100 0.00 3.4M

CPP

2 2014-04-20 11:40:57 Lê Minh Hoàng 100 0.00 240k

PAS-FPC

3 2014-04-21 11:42:48 hgminh 100 0.01 2.8M

C++

4.3.2

4 2014-04-22 04:31:21 Nam 100 1.12 1400M

JAVA

5 2014-04-22 05:56:30 DNK 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

6 2014-04-22 15:01:58 Mew. 100 0.00 688k

PAS-FPC

7 2014-04-23 06:00:26 P2-5 100 0.00 6.5M

C++

4.3.2

8 2014-04-23 19:04:21 MadCarrot 100 0.00 3.3M

C++

4.3.2

9 2014-04-25 18:08:24 Nhung anh sao dem 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

10 2014-05-05 06:19:13 Vuong Hy 100 0.00 248k

PAS-FPC

11 2014-05-06 13:09:30 ‍Lien 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

12 2014-05-09 04:03:42 Chuyên Triết Tổng Hợp 100 0.00 11M

C++

4.3.2

13 2014-05-14 17:31:40 Chitoge Kirisaki 100 0.00 232k

PAS-FPC

14 2014-11-27 10:22:24 TiChuot97 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

15 2015-02-28 11:50:17 dynamic 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

16 2015-02-28 17:00:07 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 0.00 3.2M

CPP14

17 2015-03-10 21:42:08 Lê Quang Tuấn 100 0.00 484k

PAS-FPC

18 2015-03-31 11:53:49 Tai Khoan Chung 100 0.00 3.0M

C++

4.3.2

19 2015-04-16 05:05:04 :poop: 100 0.00 744k

PAS-FPC

20 2015-04-16 05:19:27 [$Zeus$] 100 0.00 3.1M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.