Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

VOI 2013 - Mạng truyền thông Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
815 3714 3538 0 173 1 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2013-01-18 08:49:01 Nguyên 100 4.47 26M

C++

4.3.2

2 2013-01-18 10:09:02 Ki ki ki 100 4.43 36M

PAS-FPC

3 2013-01-18 13:00:33 The Immortal 100 4.98 12M

PAS-FPC

4 2013-01-18 16:36:28 ngừng code 100 3.30 27M

PAS-FPC

5 2013-01-18 16:37:47 Cà Phê Sữa 100 5.07 36M

CPP

6 2013-01-18 19:15:29 MinhThao 100 4.51 24M

PAS-FPC

7 2013-01-19 09:01:22 a2cvp1215 100 4.34 20M

C++

4.3.2

8 2013-01-25 18:02:02 Nova 100 1.71 26M

C++

4.3.2

9 2013-01-25 19:56:44 Discite4ever 100 3.38 16M

C++

4.3.2

10 2013-01-28 05:44:57 Hacker7 100 3.91 49M

C++

4.3.2

11 2013-01-30 11:11:40 Erik 100 4.10 16M

PAS-FPC

12 2013-01-30 15:02:16 International master 100 5.00 31M

PAS-FPC

13 2013-01-31 14:55:37 ͼ_ͽ 100 4.28 27M

PAS-FPC

14 2013-02-04 12:09:33 ­ 100 3.25 16M

PAS-FPC

15 2013-02-07 10:04:58 Nguyễn Hoàng Phương 100 3.47 28M

PAS-FPC

16 2013-02-17 12:30:41 Nam 100 1.41 23M

C++

4.3.2

17 2013-02-24 05:07:58 Đỗ Huy Hoàng 100 5.04 20M

PAS-FPC

18 2013-02-24 05:24:14 treesseven 100 4.99 16M

PAS-FPC

19 2013-02-25 14:14:57 rocket2012 100 3.47 32M

PAS-FPC

20 2013-03-06 20:32:29 Anh chỉ yêu mình em ... 100 4.23 21M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.