Nova K

@novadev

Viet Nam, Hanoi

Institution: ><>

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AP DIAMOND LATGACH MIXUP2 NOIXICH QOS TRILAND
AZNET DIVSEQQ LCS2X MLASERP NTBANK QTBIT TTRIP
BALLGMVN DTKSUB LEM2 MMASS NTSEQ RABGAME UPGRANET
BESTSPOT ENET LEM3 MMAXPER NTTREE REC04 V11STR
BIC FIBVAL LEM4 MNERED NUMBER ROADS V8ORG
BILL GAME3112 LEM7 MOVE12 PALINY ROBOCON VBGRASS
BINLADEN GRAPE LIQ MPILOT PARIGAME ROCKS VCOWCAR
BINTREE GRAPH_ LIS MSTICK PBCSEQ SCOLLECT VECTOR
BONES GSS LITES MTREE PBCWATER SHCH VMAOCE
BONUS HAM12 LKNIGHT MTWALK PBCWRI SHHV VMCOMP
BRACKET HOUSES LNACS NDCCARD PERNALTY SHTH VMECLIP
BRIDGES INCVN LSORTVN NKDIVSEQ POST SOPENP VMEMPIRE
BWPOINTS INTEGER7 LUBENICA NKGUARD PWRFAIL SPSEQ VMQPOFI
C11KM IOIBIN M00PAIR NKINV QBBISHOP STABLE VMRR
CATALAN KAGAIN MARS NKJUMP QBGAME STMERGE VMSINCOS
CBUYING KBSUDOKU MBEEWALK NKLETTER QBHV STRANGE VMUNCH
CENTRE28 KBUILD MBLAST NKLINEUP QBMAX SUBSTR VMYT
CLOCK KCOIN MCARDS NKMAXSEQ QBMST SUMTREE VOCACTUS
COIN34 KGSS MCLEAN NKMOBILE QBPAL TANDV VOCARD
COLOREC KINV MDOLLS NKPANO QBRECT TCONCERT VOLIS
COMNET KMEDIAN MECUNG NKPATH QBROBOT TJALG VOSTR
CRATE KMIN MEO NKPOLICE QBSCHOOL TOURS13 WEATHER
CRITICAL KNIGHTS1 MESSAGE NKRACING QBSELECT TPBISHOP XMAS
CROSS12 KQUERY MESSAGE1 NKREZ QBSQUARE TPINCD YUGI
CTNBULLS KSPREE MFISH NKSEV QBTICKET TRAFFICN
CTREE KSTEEPLE MINK NKSGAME QMAX TRAVEL12
DEMSO LABUDOVI MINROAD NKTOSS QMAX2 TRIBE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CT FMATCH JEDNAKOS MCIRGAME NKTRIO PYRAMID2
F1 GANNHAT KQUERY2 MINMOVE PASSET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.