Khoi Pham

@memphis0603

Viet Nam, Ho Chi Minh City

Institution: VNU-HCM, University of Science

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COMNET INSUL MCLEAN NKLEAVES POST TABLIC
AUCTION COND IOIBIN MCLONUM NKLETTER POST2 TBIKE
BAABO COUNTCBG ITREE MCOINS NKLEXIC POST3 THEME
BAOVE COUNTPL IVANA MCONVOI NKLINEUP POWER TJALG
BARICAVN COWGIRL JEDNAKOS MDIGITS2 NKMAXSEQ PTRANG TOTALODD
BASEH CRATE KAGAIN MDOLLS NKMINES PVOI14_3 TPINCD
BCDIV CREC01 KBUILD MECUNG NKNET PWALK TPTICKET
BEADSNB CRECT KCOIN MEDIAN NKNL QBAGENTS TRAKA
BIC CRITICAL KDEL MELE3 NKNUMFRE QBBISHOP TRAVEL12
BIGNUM CRUELL KDIFF MESSAGE NKONEARC QBCOND TREELINE
BINARY CRUELL2 KGSS METERAIN NKPALIN QBDIVSEQ TREENUM
BINARY2 CT KINV MFISH NKPATH QBGAME TREEPATH
BINLADEN CTNBULLS KMEDIAN MGAME1 NKPOLICE QBHEAP TRIBE
BINTREE CTNEWS KMIN MILITARY NKRACING QBHV TTRAVEL
BONES CTNOWN KNIGHTS1 MINCOST NKREZ QBMAX TTRIP
BONUS CUTSEG KPLANK MINK NKSEQ QBMSEQ TWOBLACK
BRACKET CVJETICI KQUERY MINMOVE NKSEV QBMST UPGRANET
BWPOINTS CWAY KSEQ1 MIXUP2 NKSGAME QBPOINT V11COMET
C11BC2 DAMAGE KSPREE MJOURNEY NKSTEP QBRECT V11STR
C11CAVE DBRACKET LABUDOVI MKFLAGS NKTABLE QBSCHOOL V11TOUR
C11GAR DEMSO LASCALE MMASS NKTEAM QBSEGPAR V11WATER
C11GENIE DGOLD LATGACH MMAXPER NKTICK QBSELECT V8ORG
C11HUM DIGIT0 LATGACH2 MMOD29 NKTOSS QBSEQ V8SCORE
C11ID DISNEY1 LEM2 MNE07 NKTREE QBSQUARE VBF1
C11KM DISNEY2 LEM3 MNERED NKTRIO QBSTR VBF2
C11LOCK DIVSEQQ LIGHT MPILOT NOIXICH QBTRANS VBGRASS
C11PIPI DQUERY LINEGAME MPRIME NOTE QMAX VBLOCKS
C11PNUM DRASHOOT LIQ MPRIME1 NPR QMAX2 VCOLDWAT
C11POST DTCSTR LIS MRECAMAN NSP QTREEX VCOWCAR
C11SEQ DTGAME LNACS MROADS NSRAIL QUAD VCOWFLIX
C11SEQ2 DTKSUB LQDDIV MSE06H NTHUGE RAYGUN VECTOR
C11SEQ3 DTOGRADA LQDRECT MSTICK NTPFECT RIDDLE VMCOMP
C11TOUCH DTTUI1 LQDXEUI MTRIAREA NTSEQ ROADS VMRELATE
C11TRCNT EGG LSFIGHT MULONE NTSHEEP ROCKS VMRR
C11WATER ELEVATOR LSORTVN MYSTERY NTTREE ROPER VMSORT
CAR EQ LSPITO NBFA NUMBER ROTATION VMSUBSTR
CARDS EQSTR LTPMSEQ NBFD NUMBERS SAFENET2 VMUNCH
CARDSHUF FLOW1 LUBENICA NBFM NUMCON SBOOST VNEMPIRE
CASTLE FLOYD LUCKYNUM NETACCEL OPTCUT SCOLLECT VOBOARD2
CATGO FMATCH M00PAIR NK05ORDR ORDERSET SEARCH VOLIS
CBUYING FP M3TILE NKABD PALINY SEARCH1 VPARTSUM
CENTRE28 FSELECT MAJSTOR NKBM PARIGAME SHCH VRATF
CHAIN2 FWATER MAKHOA3 NKBRACKE PBCDEM SHHV VSTEPS
CHATCHIT GAME3112 MARS NKBUS PBCDIV SHTH VUKVN
CHEAT GRAPH_ MATCH1 NKCABLE PBCFIBO SLIKAR WEATHER
CHEER GRAYCODE MAXARR1 NKCITY PBCISPIS SOPENP WORDCNT
CHESSCBG GSS MAXCUB NKDIVSEQ PBCPOINT SPBINARY XAYNHA
CHNTOWER HAF1 MAXNUM NKEDIT PBCSEQ SPSEQ XOINC
CIJEVI HEAP1 MBEEWALK NKFLOW PBCWATER STABLE XUCXAC
CINEMA HELPPM MBLAST NKGSHOW PBCWAYS STRANGE
CMP HINHTHOI MBUS NKGUARD PCIRCLE STREDUCE
COIN34 HOUSES MCIRGAME NKINV PCYCLE SUBSTR
COLLECT ILSMATH MCITYHAL NKJUMP PNUMBER SUMS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11GAME1 FFLOW NKNL2 PRAVO
COMPANY3 LQDFROG NKPOS TWINSNOW
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.