Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

BOXMAN Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
15 67 63 0 4 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2009-12-12 17:18:40 Nguyễn Tuấn Việt Sơn 100 0.89 9.6M

PAS-FPC

2 2009-12-25 14:14:35 Nguyễn Quang Anh 100 0.40 6.0M

PAS-FPC

3 2010-01-06 17:25:15 Nguyễn Ngọc Anh 100 0.25 1.1M

PAS-FPC

4 2010-08-11 07:50:43 RR 100 0.41 172M

CPP

5 2011-04-29 16:30:35 Khúc Anh Tuấn 100 0.29 3.3M

CPP

6 2011-12-17 05:39:32 Khang Kháu Khỉnh 100 0.29 40M

PAS-FPC

7 2012-12-10 15:54:31 Think like Nguyễn Mai Lan 100 0.13 140M

C++

4.3.2

8 2009-12-13 06:22:34 ACM ICPC 80 0.11 404k

PAS-FPC

9 2009-12-18 15:30:10 If you still... 80 0.15 1.7M

PAS-FPC

10 2011-10-05 07:52:12 Anh chỉ yêu mình em ... 20 0.00 212k

PAS-FPC

11 2012-01-01 03:56:06 ` 20 0.00 212k

PAS-FPC

12 2012-01-05 10:03:34 N..H..K..D 20 0.00 212k

PAS-FPC

13 2012-01-05 10:06:07 San San 20 0.00 212k

PAS-FPC

14 2012-01-06 02:38:25 Thu Hien 20 0.00 212k

PAS-FPC

15 2012-01-09 13:17:31 Tớ thik cậu Ngọc à ^^ 20 0.00 212k

PAS-FPC

16 2011-04-29 16:24:19 Khúc Anh Tuấn 0 0.00 0k

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.