@mrsimple1712

Viet Nam

Institution: THPT Tân An

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

A2DIGIT CINEMA HEAP1 MDIGITS2 NKTARDY QBSQUARE TPTICKET
ADS CMP HP09TEAM MEO NKTICK QBSTR TREELINE
AREATRI COIN34 INSUL MIXUP2 NKTRAFIC QBTICKET TRICIR
ASSIGN1 COLOREC INTEGER7 MKFLAGS NKTREE QMAX UPGRANET
AUCTION CON IOIBIN MNE07 NOIXICH QMAX2 UPIT
BCDIV COND KCOIN MREPLBRC NSP QTBIT V11STR
BESTSPOT COUNTCBG KDIFF MSTRING NUMBERS QUAD V8ORG
BIGNUM CT KMIX NBFM NUMCON RIDDLE VBF1
BINARY CTNBULLS KSPREE NEAREST PAGAIN ROBOCON VBF2
BINPACK CUTRECT LABUDOVI NK2MFS PARIGAME ROCKS VBGRASS
BINPAL CVP00001 LANDK NKABD PBCDIV SBOOST VBOARD
BONES CWAY LATGACH NKBM PBCFIBO SHHV VCOLDWAT
BONUS DANCING LINEGAME NKCARD PBCWATER SHTH VDANGER
BOXMAN DISNEY1 LIQ NKCITY PNUMBER SPACESET VECTOR
BWPOINTS DISNEY2 LITES NKGOLF POST3 SPSEQ VMLINES
C11BC1 DTTUI1 LKNIGHT NKGUARD PYRAMID2 SQUARES VMUNCH
C11BC2 DTTUI2 LNACS NKLEAGUE PYTHAEQ STABLE VNCUT
C11BCH EGG LQDFARM NKLINEUP QBAGENTS STNODE VOJLEV
C11CAL ELEVATOR LTPMSEQ NKLP QBBISHOP STONE1 VOJUSER
C11DK2 EQSTR LUYTHUA2 NKMAXSEQ QBCIRARC STRANGE VOLIS
C11GAR FASTEXPR MATCH1 NKMINES QBCOND SUBSTR VSTEPS
C11SEQ FINDNUM MAXARR1 NKNET QBGAME SUMXOR VTRI
C11WATER FIRS MAXARR2 NKPOS QBHV SUPERSUM VTRI2
CBUYING FMATCH MAXARR3 NKRACING QBMARKET TCHESS WEATHER
CENTRE28 FWATER MBEEWALK NKSEQ QBMST TCONCERT XAYNHA
CHAIN2 GAME3112 MBIPALIN NKSGAME QBROBOT TJALG XMAS
CHNTOWER GSS MCOINS NKSP QBSELECT TOTALODD XUCXAC

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11GAME1 KNIGHTS1 LQDRECT PRAVO RECT1 SPBINARY
C11PNUM KTUAN NK05ORDR QBFLOWER ROADS STRHFI
ITREE LQDDIV PCIRCLE QBPAL SNSEQ TELEPORT
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.