@soncbg

Viet Nam

Institution: THPT Chuyen Bac Giang

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CUTSEG LEM3 MYSTERY NKONEARC POWER SLIKAR
AREA CWAY LEM4 NBFA NKPALIN PRAVO SPSEQ
ASSIGN1 DANCING LEM5 NK2MFS NKPATH PTRANG SUBSTR
BASEH DEGREE LEM6 NKABD NKREZ PWALK TABLIC
BCDIV DEMSO LIQ NKBM NKSEQ PWRFAIL THREE
BESTSPOT DIGIT0 LIS NKCABLE NKSEV QBAGENTS TJALG
BFCHAL DMAYA LITES NKCAT NKSGAME QBBISHOP TOPALIN
BINARY DTDOI LQDFIBO NKCATM NKSP QBBUILD TRAFFICN
BINLADEN DTTUI1 LSFIGHT NKCITY NKSTEP QBCHANGE TWINSNOW
BONES FIRS M00PAIR NKDEC NKTARDY QBDIVSEQ TWO
BOXMAN FLOYD MACHINE NKDIVSEQ NKTHEME QBMARKET V8SCORE
BRIDGES FWATER MAJSTOR NKEDIT NKTICK QBMAX V8SORT
CAR GPMB MATCH1 NKFLOW NKTREE QBMSEQ VBF1
CENTRE28 HAF1 MATCH2 NKGIFTS NKTRIO QBMST VBF2
CHAIN2 HEAP1 MAXARR1 NKGUARD NOIXICH QBPAL VBGRASS
CHATCHIT HELPPM MAXARR2 NKH NOTE QBRECT VBLOCKS
CHEAT HIWAY MBEEWALK NKINV NTHUGE QBROBOT VBOARD
CHEER HOUSES MCHAOS NKJUMP NTSHEEP QBSCHOOL VCOLDWAT
CHESSCBG INTEGER7 MCLEAN NKLAND NTTREE QBSEGPAR VCOWFLIX
CIJEVI IOIBIN MDIGITS2 NKLEAGUE NUMBER QBSELECT VDANGER
CINEMA IQ MESSAGE NKLETTER PAIRVIS QBSEQ VMUNCH
CLOCK KAGAIN MINK NKLINEUP PBCDEM QBSTR VRATF
COMPANY3 KANDP MIXUP2 NKLP PBCFIBO QBTICKET VSTEPS
COND KMIN MMATRIX NKMARS PBCSEQ QMAX VUKVN
COUNTCBG KSPREE MMAXPER NKMAXSEQ PBCWRI QMAX2 WORDCNT
COUNTPL LATGACH MPRIME NKMOBILE PCIRCLE ROADS XUCXAC
CREC01 LEM MRECAMAN NKMSG PNUMBER ROTATION
CTNMRECT LEM2 MSTICK NKNUMFRE POST SHHV

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BAOVE CTNOWN JEDNAKOS LQDGONME NTFENCE QBSQUARE
CASTLE ELEVATOR KDEL NSP QBHEAP QBTRANS
COWGIRL GSS LABUDOVI NTBANK QBHV SETNJA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.