@soncbg

Viet Nam

Institution: THPT Chuyen Bac Giang

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CUTSEG LEM MRECAMAN NKMSG PNUMBER ROTATION
AREA CWAY LEM2 MSTICK NKNUMFRE POST SHHV
ASSIGN1 DANCING LEM3 MYSTERY NKONEARC POWER SLIKAR
BASEH DEGREE LEM4 NBFA NKPALIN PRAVO SPSEQ
BCDIV DEMSO LEM5 NK2MFS NKPATH PTRANG SUBSTR
BESTSPOT DIGIT0 LEM6 NKABD NKREZ PWALK TABLIC
BFCHAL DMAYA LIQ NKBM NKSEQ PWRFAIL THREE
BINARY DTDOI LIS NKCABLE NKSEV QBAGENTS TJALG
BINLADEN DTTUI1 LITES NKCAT NKSGAME QBBISHOP TOPALIN
BONES DTTUI2 LQDFIBO NKCATM NKSP QBBUILD TRAFFICN
BOXMAN FIRS LSFIGHT NKCITY NKSTEP QBCHANGE TWINSNOW
BRIDGES FLOYD M00PAIR NKDEC NKTARDY QBDIVSEQ TWO
CAR FWATER MACHINE NKDIVSEQ NKTHEME QBMARKET V8SCORE
CENTRE28 GPMB MAJSTOR NKEDIT NKTICK QBMAX V8SORT
CHAIN2 HAF1 MATCH1 NKFLOW NKTREE QBMSEQ VBF1
CHATCHIT HAOI6000 MATCH2 NKGIFTS NKTRIO QBMST VBF2
CHEAT HEAP1 MAXARR1 NKGUARD NOIXICH QBPAL VBGRASS
CHEER HELPPM MAXARR2 NKH NOTE QBRECT VBLOCKS
CHESSCBG HIWAY MBEEWALK NKINV NTHUGE QBROBOT VBOARD
CIJEVI HOUSES MCHAOS NKJUMP NTSHEEP QBSCHOOL VCOLDWAT
CINEMA INTEGER7 MCLEAN NKLAND NTTREE QBSEGPAR VCOWFLIX
CLOCK IOIBIN MDIGITS2 NKLEAGUE NUMBER QBSELECT VDANGER
COMPANY3 IQ MESSAGE NKLETTER PAIRVIS QBSEQ VMUNCH
COND KAGAIN MINK NKLINEUP PBCDEM QBSTR VRATF
COUNTCBG KANDP MIXUP2 NKLP PBCFIBO QBTICKET VSTEPS
COUNTPL KMIN MMATRIX NKMARS PBCSEQ QMAX VUKVN
CREC01 KSPREE MMAXPER NKMAXSEQ PBCWRI QMAX2 WORDCNT
CTNMRECT LATGACH MPRIME NKMOBILE PCIRCLE ROADS XUCXAC

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BAOVE CTNOWN JEDNAKOS LQDGONME NTFENCE QBSQUARE
CASTLE ELEVATOR KDEL NSP QBHEAP QBTRANS
COWGIRL GSS LABUDOVI NTBANK QBHV SETNJA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.