Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SUBSTR - Xâu con

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/substr


Cho xâu A và xâu B chỉ gồm các chữ cái thường. Xâu B được gọi là xuất hiện tại vị trí i của xâu A nếu: A[i] = B[1], A[i+1] = B[2], ..., A[i+length(B)-1] = B[length(B)].

Hãy tìm tất cả các vị trí mà B xuất hiện trong A.

Input

  • Dòng 1: xâu A.
  • Dòng 2: xâu B.
Độ dài A, B không quá 1000000.

Output

Ghi ra các vị trí tìm được trên 1 dòng (thứ tự tăng dần). Nếu B không xuất hiện trong A thì bỏ trắng.

Example

Input:
aaaaa
aa

Output:
1 2 3 4

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-10-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2021-05-27 18:03:57
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/SUBSTR
2019-11-15 05:12:26
Long long AC :))???
2019-09-16 17:08:20
:))
2019-09-16 15:47:20
bai nay luong cuc dai 200 dong AC
ez game ez life
duonght_pro_xinhgainhathemattroi_:)
2019-08-30 08:59:45
ai base khai báo hằng để kiểu int là sai nha, phải dùng long long
2019-07-22 17:55:57
k thể hiểu nổi, base khai báo hằng thì sai mà #define lại AC :((
2019-06-04 04:42:45
ezz
2018-04-29 10:23:50


Last edit: 2018-04-29 10:25:03
2018-01-09 06:16:59
ez
2017-09-21 15:54:11


THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI:

http://yeulaptrinh.pw/319/substr-spoj/


© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.