Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SUBSTR - Xâu con

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/substr


Cho xâu A và xâu B chỉ gồm các chữ cái thường. Xâu B được gọi là xuất hiện tại vị trí i của xâu A nếu: A[i] = B[1], A[i+1] = B[2], ..., A[i+length(B)-1] = B[length(B)].

Hãy tìm tất cả các vị trí mà B xuất hiện trong A.

Input

  • Dòng 1: xâu A.
  • Dòng 2: xâu B.
Độ dài A, B không quá 1000000.

Output

Ghi ra các vị trí tìm được trên 1 dòng (thứ tự tăng dần). Nếu B không xuất hiện trong A thì bỏ trắng.

Example

Input:
aaaaa
aa

Output:
1 2 3 4

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-10-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2016-08-26 03:36:49 xin đừng quên tôi
Tham khảo thuật toán và code tại: http://yeulaptrinh.pw/319/substr-spoj/
2016-03-21 07:44:48 atom3296
KMP AC ::)))

Last edit: 2016-03-21 08:29:36
2016-03-19 14:28:50 Phạm Huỳnh Nhật
dùng pos là tle chắc...*thử r ^^*...dùng hash thì mới AC
2016-01-30 14:19:56
Các bạn dùng hàm z như thế nào mà full z??
2015-11-02 06:34:58 Sơn Tùng M-TP
Giải trí với Hash nào. ;)
2015-10-10 18:01:05 Ðỗ Tuấn Sơn
ko biết lệnh pos trong pascal full ko nhỉ
2015-03-10 14:31:44 Anh Vu
Ai có tài liệu về hàm Z không? Cho mình xin với.
2015-02-27 03:42:34 N�ng D�n John
cả chục lần mớ Accept con!
2015-02-06 08:01:19 Bee
em không hiểu vì sao luôn các bác ạ. 1 vòng for mà chạy quá lâu @_@
2014-12-21 17:04:26 Prismatic
:)) hash thui
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.