Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SUBSTR - Xâu con

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/substr


Cho xâu A và xâu B chỉ gồm các chữ cái thường. Xâu B được gọi là xuất hiện tại vị trí i của xâu A nếu: A[i] = B[1], A[i+1] = B[2], ..., A[i+length(B)-1] = B[length(B)].

Hãy tìm tất cả các vị trí mà B xuất hiện trong A.

Input

  • Dòng 1: xâu A.
  • Dòng 2: xâu B.
Độ dài A, B không quá 1000000.

Output

Ghi ra các vị trí tìm được trên 1 dòng (thứ tự tăng dần). Nếu B không xuất hiện trong A thì bỏ trắng.

Example

Input:
aaaaa
aa

Output:
1 2 3 4

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-10-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2011-08-29 02:22:46 Bùi Thế Ðô
Không hiểu nỗi nữa, tối ưu lắm rùi mà vẫn TLE :(
2011-04-13 03:31:06 Tiểu Long
Bài này KMP vẫn bị TLE, buộc phải Boyer-Moore
2011-03-22 14:47:00 Ðỗ Phúc Hảo
Tại sao mình cài KMP rồi mà vẫn báo sai là sao?
Mọi người cho mình xin vài test đi.
2011-03-14 04:52:40 ðẹp trai bẩm sinh
Bài này cài KMP là AC
2011-01-29 05:46:37 SOAP MacTavish
hix
em dung co 1 vong for ma cung chet nhu thuong
2011-01-06 09:10:58 nguyen sy hieu
bai nay tim vt the nao
2010-11-10 13:06:36 Nguyen Duc Tam
chắc cài không khéo nên "treo" chỗ nào đó
2010-10-01 23:56:17 nothing
Dùng Boyer More mà vần chạy quá lâu là sao bà con? :(
2010-06-10 17:29:00 ba chấm
không duyệt bình thường được đâu bạn ơi, phải dùng boyer moore như bạn Trần Mạnh Chánh Quân nói ý.
2010-05-14 11:05:07 Lê Ðỗ Tân
ai làm được hướng dẫn cho em với
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.