Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SUBSTR - Xâu con

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/substr


Cho xâu A và xâu B chỉ gồm các chữ cái thường. Xâu B được gọi là xuất hiện tại vị trí i của xâu A nếu: A[i] = B[1], A[i+1] = B[2], ..., A[i+length(B)-1] = B[length(B)].

Hãy tìm tất cả các vị trí mà B xuất hiện trong A.

Input

  • Dòng 1: xâu A.
  • Dòng 2: xâu B.
Độ dài A, B không quá 1000000.

Output

Ghi ra các vị trí tìm được trên 1 dòng (thứ tự tăng dần). Nếu B không xuất hiện trong A thì bỏ trắng.

Example

Input:
aaaaa
aa

Output:
1 2 3 4

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-10-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2014-10-17 15:37:16 ♡Angelo♡
hash
2014-10-14 16:24:20 Lương Ðức Tuấn Ðạt
"Hát Hát Hát"
2014-09-19 17:36:14 Dương Bảo
Z-function :3
2014-09-07 16:13:05 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
KMP , ngồi đọc lý thuyết không hiểu cái gì cả
2014-06-06 19:14:42 ­
KMP phải làm tn mới ac? TLE hoài @@!
2014-05-29 09:45:35 ICB


Last edit: 2014-06-26 02:07:47
2014-05-16 12:24:13 Nguyễn Ngọc Thái
in ra kết quả cách nhau 1 dấu cách hả mọi người
2014-03-29 15:42:05 Thanga2pbc
kmp-
2013-11-14 10:18:35 Anh chỉ yêu mình em
Z-F :3
2013-08-30 09:50:15 nguyen minh duc
KMP đúng mà vẫn ra sai kq ko hiểu tai sao
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.