Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBHV - Hoán vị chữ cái

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbhv


Cho một xâu S chỉ gồm các chữ cái in hoa, 1 <= độ dài <= 9.

Yêu cầu:

1: Có bao nhiêu cách hoán vị các chữ cái của xâu S

2: Liệt kê các hoán vị đó theo thứ tự từ điển

Input

Gồm 1 dòng duy nhất chứa xâu S

Output

Dòng 1: Ghi số lượng hoán vị tìm được (K)

K dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một xâu hoán vị của xâu S theo đúng thứ tự từ điển

Example

Input:
ABAB
Output:
6
AABB
ABAB
ABBA
BAAB
BABA
BBAA


Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Lê Minh Hoàng

hide comments
2019-07-29 08:56:14
1 đấm ac code: https://bit.ly/2eGhgab . Khỏi cảm ơn
2018-12-05 16:56:15
Cho em hỏi là tại sao "C++ TLE thì chuyển cin cout thành scanf printf là ok
làm mất mấy đấm ". Nghe theo lời bác và em đã AC T_T
2018-01-15 15:34:53
ai co pascal ko
2017-08-30 16:10:32
c++ TLE thì chuyển cin cout thành scanf printf là ok
làm mất mấy đấm
2017-08-24 12:30:18
Xem thuật toán và code ở
https://vietcodes.github.io/code/59/
2017-08-17 06:12:53 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/bai-giai-qbhv-spoj-2783-hoan-vi-chu-cai/
2016-12-07 09:25:14
làm mãi vẫn không AC

Last edit: 2016-12-07 09:25:47
2016-09-28 16:59:27
AC :)
2016-09-28 15:39:40
Code AC (100%):
http://shink.in/j0FTD
2016-08-13 02:41:01
C++ dùng next_permutation khỏe

Last edit: 2016-08-13 02:41:55
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.