Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBHV - Hoán vị chữ cái

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbhv


Cho một xâu S chỉ gồm các chữ cái in hoa, 1 <= độ dài <= 9.

Yêu cầu:

1: Có bao nhiêu cách hoán vị các chữ cái của xâu S

2: Liệt kê các hoán vị đó theo thứ tự từ điển

Input

Gồm 1 dòng duy nhất chứa xâu S

Output

Dòng 1: Ghi số lượng hoán vị tìm được (K)

K dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một xâu hoán vị của xâu S theo đúng thứ tự từ điển

Example

Input:
ABAB
Output:
6
AABB
ABAB
ABBA
BAAB
BABA
BBAA


Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Lê Minh Hoàng

hide comments
2010-07-14 09:21:09 ktoan
Thi minh dung cong thuc to hop ma
2010-07-14 09:12:08 Võ Quang Hòa
Đếm làm gì, lấy công thức tổ hợp ra mà tính chứ. Nếu mà đếm thì phải lưu các tổ hợp tìm thấy, vì phải in số kết quả trước. Ặc
2010-04-29 02:27:26 nguyen thi thuy dung
troi
oi
!
2010-02-23 15:54:24 lee
khó ở chỗ đếm hix
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.