Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBHV - Hoán vị chữ cái

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbhv


Cho một xâu S chỉ gồm các chữ cái in hoa, 1 <= độ dài <= 9.

Yêu cầu:

1: Có bao nhiêu cách hoán vị các chữ cái của xâu S

2: Liệt kê các hoán vị đó theo thứ tự từ điển

Input

Gồm 1 dòng duy nhất chứa xâu S

Output

Dòng 1: Ghi số lượng hoán vị tìm được (K)

K dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một xâu hoán vị của xâu S theo đúng thứ tự từ điển

Example

Input:
ABAB
Output:
6
AABB
ABAB
ABBA
BAAB
BABA
BBAA


Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Lê Minh Hoàng

hide comments
2014-05-05 20:08:15 Con Bò Huyền Thoại
Quay lui -> AC :D
2014-04-07 16:41:05 Duc M. Pham
Tìm lần 1 vừa tìm vừa đếm số hoán vị --> in ra

Tìm lần 2 y hệt nhưng vừa tìm vừa in

Cách trâu bò :)) nhưng đpt tối đa cũng chỉ là 9! + 9!. Cũng nhỏ :D
2014-03-26 17:48:43 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
Đã ac
2014-03-24 16:01:32 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
ghét vãi cái in tổng số hoán vị
2014-01-07 13:04:05 Kiều Quốc Đạt
Duyệt trâu cũng AC
2013-12-17 07:25:32 Phạm Mạnh Hưng
quay lui or phuong phap sinh cung duoc do. TInh Tong so ket qua thi theo cong thuc la xong
2013-11-27 18:25:03 Nguyễn Hoàng Nam
sort(s);
tìm công thức tính hoán vị lặp
dùng mảng a[i]: số phần tử không bị lặp trong s;
b[i]:tần số xuất hiện của phần tử a[i];
nếu b[i]>0 thì x=x+a[i] đến khí length(x)=s in ra x=>AC
2013-10-23 18:39:17 Lưu Vịnh
ko biết sao em sai nữa
2013-01-28 17:09:15 Bitagi97
Ket qua sai @@ tren may dung ma
2013-01-25 15:00:52 a;slkfjasl;fkj
Ax, làm đúng rồi mà gửi lên nó bảo chạy quá lâu :(, bài này time chặt quá
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.