Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NTSEQ - Số lượng dãy con tăng

Cho dãy số a1,a2,a3,...,an. Hãy đếm số lượng dãy con tăng dài nhất của dãy số trên.

Một dãy con độ dài k của dãy a được xác định bởi một bộ chỉ số (u1≤u2≤u3≤...≤uk) (1≤ui≤n). Hai dãy con (u1,u2,u3,...,uk) và  (v1,v2,v3,...,vt) được gọi là khác nhau nếu k≠t hoặc tồn tại một vị trí i sao cho ui≠vi.

Input

  • Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương n (n≤105)
  • Dòng tiếp theo ghi n số nguyên mô tả dãy a (ai≤109)

Output

  • Một dòng duy nhất ghi kết quả theo module 1000000007

Example

Input:
6
1 1 2 2 3 3
Output:
8

Được gửi lên bởi:senga
Ngày:2010-02-27
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET

hide comments
2010-02-28 15:39:31 Nguyễn Ðức Anh
Mình nghĩ là (k # t hoặc tồn tại ... ui <> vi) thì đúng hơn . Mà đây là đê ACM sao lại chấm theo kiểu OI nhỉ ! P/s Giới hạn các số trong dãy A là bao nhiêu vậy anh Poussin ơi :D.
2010-02-28 14:24:54 Tran Dang Tuan Anh
"được gọi là khác nhau nếu v≠t hoặc tồn tại một vị trí i sao cho ui≠vi" câu này nghĩa là sao nhỉ :?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.