Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NTSEQ - Số lượng dãy con tăng

Cho dãy số a1,a2,a3,...,an. Hãy đếm số lượng dãy con tăng dài nhất của dãy số trên.

Một dãy con độ dài k của dãy a được xác định bởi một bộ chỉ số (u1≤u2≤u3≤...≤uk) (1≤ui≤n). Hai dãy con (u1,u2,u3,...,uk) và  (v1,v2,v3,...,vt) được gọi là khác nhau nếu k≠t hoặc tồn tại một vị trí i sao cho ui≠vi.

Input

  • Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương n (n≤105)
  • Dòng tiếp theo ghi n số nguyên mô tả dãy a (ai≤109)

Output

  • Một dòng duy nhất ghi kết quả theo module 1000000007

Example

Input:
6
1 1 2 2 3 3
Output:
8

Được gửi lên bởi:senga
Ngày:2010-02-27
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET

hide comments
2012-05-15 10:40:52 KHD
(10^5)^2 =)))))) chắc cũng 40%

Last edit: 2012-05-15 11:38:40
2011-10-24 07:28:07 St.VDQD
bài này mình sai một chỗ mà vẫn 100
2011-02-02 04:22:40 Hoàng Hà
molude 1000000007 la gi ho anh??? là mod 1000000007 chứ sao nữa!!!
2010-04-29 15:15:16 vo danh
molude 1000000007 la gi ho anh???
2010-03-10 05:04:25 lee
kho day

Last edit: 2010-03-10 05:14:21
2010-03-10 02:30:41 KiT
(1<=u[i]<=n)tức giới hạn các số trong dãy A (1<=a[i]<=10^5)
2010-03-10 02:18:54 KiT
"Hai dãy con (u1,u2,u3,...,uk) và (v1,v2,v3,...,vt) được gọi là khác nhau nếu k≠t hoặc tồn tại một vị trí i sao cho ui≠vi" tức là 2 hãy gọi là khác nhau nếu số lượng phần tử của 2 dãy khác nhau hoặc tồn tại 1 phần tử cùng số hiệu i nhưng có giá tri ui<>vi
2010-03-08 09:05:03 Tran Dang Tuan Anh
nếu là dãy con tăng dài nhất thì sao lại cần k<>t nhỉ
2010-03-06 09:07:51 Mr.Tu
dem ho cai

Last edit: 2010-03-06 09:08:14
2010-03-01 20:00:24 khanhcan_chv
bài này có phải xủ lý số lớn không các anh ơi!!!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.