Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NTSEQ - Số lượng dãy con tăng

Cho dãy số a1,a2,a3,...,an. Hãy đếm số lượng dãy con tăng dài nhất của dãy số trên.

Một dãy con độ dài k của dãy a được xác định bởi một bộ chỉ số (u1≤u2≤u3≤...≤uk) (1≤ui≤n). Hai dãy con (u1,u2,u3,...,uk) và  (v1,v2,v3,...,vt) được gọi là khác nhau nếu k≠t hoặc tồn tại một vị trí i sao cho ui≠vi.

Input

  • Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương n (n≤105)
  • Dòng tiếp theo ghi n số nguyên mô tả dãy a (ai≤109)

Output

  • Một dòng duy nhất ghi kết quả theo module 1000000007

Example

Input:
6
1 1 2 2 3 3
Output:
8

Được gửi lên bởi:senga
Ngày:2010-02-27
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET

hide comments
2018-12-31 21:46:23
uhhhh thiếu +1 và mất 1 đấm
frostpixel aka.How 2 AC
2018-06-21 11:07:07
Ai 61.11 thì thử test 6 1 2 3 1 2 3 nhé :D
2017-11-22 08:30:44
k tin là xài mảng động array of longint của pascal vẫn 1 đấm AC :v

Last edit: 2017-11-22 08:33:14
2017-08-10 04:00:40
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI: http://YeuLapTrinh.pw/369/ntseq-spoj/
2017-01-31 07:38:27
61.11 là lỗi j vậy các anh
2016-11-17 08:50:10
ủa dãy con tăng dài nhất thì là 1 1 2 2 3 3 vậy đáp án là 1 thôi chớ :(
2016-10-14 17:04:25
BIT...muốn làm theo kiểu BIT thì nên làm bài LIS theo kiểu BIT trước sau đó thêm một số mảng số lượng
code bằng Pascal
LIS bằng BIT : http://ideone.com/8sjDzs
NTSEQ bằng BIT : http://ideone.com/YNoLR0
chỉ mang tính chất tham khảo....:))
//---PHN_Ak12_CQT

Last edit: 2016-10-14 17:05:57
2016-10-13 16:22:39 xin đừng quên tôi
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI: http://yeulaptrinh.pw/369/ntseq-spoj/
2016-06-28 16:44:08
ơ mak module 10^9 +7 là chia cho 10^9 +7 chắc ??
2016-06-08 03:37:43
quên nén số toàn 19.44
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.