Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NTSEQ - Số lượng dãy con tăng

Cho dãy số a1,a2,a3,...,an. Hãy đếm số lượng dãy con tăng dài nhất của dãy số trên.

Một dãy con độ dài k của dãy a được xác định bởi một bộ chỉ số (u1≤u2≤u3≤...≤uk) (1≤ui≤n). Hai dãy con (u1,u2,u3,...,uk) và  (v1,v2,v3,...,vt) được gọi là khác nhau nếu k≠t hoặc tồn tại một vị trí i sao cho ui≠vi.

Input

  • Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương n (n≤105)
  • Dòng tiếp theo ghi n số nguyên mô tả dãy a (ai≤109)

Output

  • Một dòng duy nhất ghi kết quả theo module 1000000007

Example

Input:
6
1 1 2 2 3 3
Output:
8

Được gửi lên bởi:senga
Ngày:2010-02-27
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET

hide comments
2021-11-11 17:26:29
.

Last edit: 2021-11-11 17:38:58
2020-07-31 14:09:18
LMAO test yếu =)))))) nhưng bài hay :v
2020-07-31 04:13:25
1 HIT AC :)))))))))
--- From ChauchuKienmapdit ---
2019-08-19 14:51:19
god sạch
2019-08-19 14:51:02
dijiktra ac ?? khó hiểu
2019-08-19 14:50:43
int vẫn ac

2019-08-14 09:53:41
.

Last edit: 2019-08-14 10:24:48
2019-08-14 09:53:27
.

Last edit: 2019-08-14 10:24:55
2019-06-25 17:55:48
code bằng cây cho mọi người tham khảo nè :)))
http://ideone.com/w3N22N
2019-06-17 17:08:54
Quên mod :((
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.