Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKPALIN - Chuỗi đối xứng

Một chuỗi được gọi là đối xứng (palindrome) nếu như khi đọc chuỗi này từ phải sang trái cũng thu được chuỗi ban đầu.

Yêu cầu: tìm một chuỗi con đối xứng dài nhất của một chuỗi s cho trước. Chuỗi con là chuỗi thu được khi xóa đi một số ký tự từ chuỗi ban đầu.

Dữ liệu vào

Gồm một dòng duy nhất chứa chuỗi s, chỉ gồm những chữ cái in thường.

Kết qủa

Gồm một dòng duy nhất là một xâu con đối xứng dài nhất của xâu s. Nếu có nhiều kết quả, chỉ cần in ra một kết quả bất kỳ.

Giới hạn

Chuỗi s có độ dài không vượt quá 2000.

Ví dụ

Dữ liệu mẫu
lmevxeyzl

Kết qủa
level

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-11-30
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:VNOI Marathon '08 - Practice Round
Problem Setter: Ngô Minh Đức

hide comments
2014-07-22 17:32:16 Phạm Trung Hiếu
cai thang post dap an o duoi ngu
lam sai con dag
2014-06-30 17:47:36 HP
Bai nay kho!

Last edit: 2014-06-30 17:48:45
2014-06-01 01:21:25 phungmanh
bai nay hay do
2014-04-14 10:58:18 Nguyenduytoan
bai nay kho vo doi
2014-03-31 05:11:06 Nguyễn Minh Anh
pài này khó quá nha!!!!!!
2014-03-30 05:24:23 Pham Trung Tin
bài này khó quá nhỉ
2014-02-25 14:38:28 ๖ۣۜCaoღTuấn
ak
2014-02-10 11:40:16 anonymous
nếu mà kết quả bất kì thường thì người ta chấm thế nào nhỉ?
2014-02-10 11:35:58 anonymous
đừng có post code len :(((
2014-02-10 02:59:29 ๖ۣۜCaoღTuấn
dap an:
function dx(s1:string):boolean;
var l,m:integer;
begin
dx:=false;
m:=length(s1);
for l:=1 to m div 2 do
if s1[l]<>s1[m-l+1] then exit;
dx:=true;
end;
var fa,fz:text;
s,s1,s2:string;
a,d,j,i,k,h,n,m,t:longint;
x:array[1..100]of string;
begin
assign(fa,'x.inp');reset(fa);
assign(fz,'x.out');rewrite(fz);
readln(fa,s);
s2:='';
s1:='';
for i:=1 to length(s) do
for j:=1to length(s) do begin
s2:=copy(s,i,j);
if dx(s2) then
if length(s1)<length(s2) then s1:=s2;
end;
writeln(fz,s1);
close(fz);
close(fa);
end.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.