Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKPALIN - Chuỗi đối xứng

Một chuỗi được gọi là đối xứng (palindrome) nếu như khi đọc chuỗi này từ phải sang trái cũng thu được chuỗi ban đầu.

Yêu cầu: tìm một chuỗi con đối xứng dài nhất của một chuỗi s cho trước. Chuỗi con là chuỗi thu được khi xóa đi một số ký tự từ chuỗi ban đầu.

Dữ liệu vào

Gồm một dòng duy nhất chứa chuỗi s, chỉ gồm những chữ cái in thường.

Kết qủa

Gồm một dòng duy nhất là một xâu con đối xứng dài nhất của xâu s. Nếu có nhiều kết quả, chỉ cần in ra một kết quả bất kỳ.

Giới hạn

Chuỗi s có độ dài không vượt quá 2000.

Ví dụ

Dữ liệu mẫu
lmevxeyzl

Kết qủa
level

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-11-30
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:VNOI Marathon '08 - Practice Round
Problem Setter: Ngô Minh Đức

hide comments
2018-09-17 15:17:52
Bài hay quá!!! Mình ms học nghe khó!
2018-09-04 09:48:20
tuan trinh ga khong code duoc
2018-09-04 09:47:45
Ánh sáng của Đảng soi sáng ta AC
2018-05-17 02:06:33
đã đấm xong =))
2017-11-04 02:09:28
kham khảo
https://vietcodes.github.io/code/107/
2017-10-13 15:53:24
2000 => 70 điểm
3000 => 100 điểm
2 Đấm AC mới buồn
2017-10-04 09:52:17
Code AC: http://123link.top/NKPALIN
2017-08-17 11:52:28
LCS cơ bản with a twist :)))
2017-02-09 16:07:31
QHĐ :))))))
2017-02-01 09:05:38
QHĐ <3
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.