Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NEAREST - Cặp điểm gần nhất

Cho n (2 <= n <= 100,000) điểm trên mặt phẳng, hãy tìm cặp điểm có khoảng cách nhỏ nhất.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số n.

- n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một cặp số thực (giá trị tuyệt đối không lớn hơn 107) biểu diễn tọa độ một điểm.

Output

Một số duy nhất (ghi chính xác đến 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy) là khoảng cách nhỏ nhất tìm được.

Example

Input:
5
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Output:
1.414

Được gửi lên bởi:AnhDQ
Ngày:2010-03-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:Hình học cơ bản

hide comments
2015-11-01 17:02:55 [$Zeus$]
em đến quỳ với quả time limit của các anh
2015-09-09 16:58:07 ChienTran
bài này mà single thì mình chạy trong time, đã time ít lại còn double -_-
2015-08-21 10:46:17 Ngoc Jr7
Cái bài So bựa này. =)) timelimit đã nhỏ r lại còn phải chạy double
2015-07-21 17:06:51 Hacking to the Gate
Sau mấy ngày cuối cùng cũng AC, cái limit time bựa :v
2015-04-21 08:59:35
hix, sao làm bài nào cũng ra kết quả sai hết vậy :(( Có cách nào kiểm tra sai chỗ nào ko vậy ? Test trên VS2010 đúng mà.
2014-08-23 14:47:01 Chuyên Nhật CNN
TLE ;-; time chặt ghê 6*nlogn TLE zzz

Last edit: 2014-08-23 16:03:57
2014-08-23 13:12:50 ■■‡[ND] Bee Sociu■■‡
zaizai co len =))
2013-12-29 03:45:45 Kuma-chan
các điểm có thể trùng nhau đúng không ?

Last edit: 2013-12-29 03:46:07
2013-12-09 13:03:29 Xiao Lang
Chạy quá lâu :))
2013-09-16 17:41:10 a;slkfjasl;fkj
nhìn cái time phải nói p/s có phần hơi ki =))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.