Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NEAREST - Cặp điểm gần nhất

Cho n (2 <= n <= 100,000) điểm trên mặt phẳng, hãy tìm cặp điểm có khoảng cách nhỏ nhất.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số n.

- n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một cặp số thực (giá trị tuyệt đối không lớn hơn 107) biểu diễn tọa độ một điểm.

Output

Một số duy nhất (ghi chính xác đến 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy) là khoảng cách nhỏ nhất tìm được.

Example

Input:
5
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Output:
1.414

Được gửi lên bởi:AnhDQ
Ngày:2010-03-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:Hình học cơ bản

hide comments
2022-10-06 02:58:11
O(n(logn)^2) tưởng TLE mà vẫn AC : ))
2019-07-05 10:34:32
set
2018-12-10 02:01:52
Sweep Line <(")...
2018-09-13 17:13:47
Ding Yingjun sai mảng á bạn
2018-01-22 10:18:35


Last edit: 2018-02-01 03:16:05
2017-12-14 09:32:01
tìm 1 điểm may mắn :)
2017-11-18 11:51:40
kham khảo
https://vietcodes.github.io/code/116/
2017-11-07 05:05:43
chia để trị
2017-09-30 09:04:00
Chọn điểm may mắn chứ =))
2017-04-17 09:49:09
hj
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.