Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NEAREST - Cặp điểm gần nhất

Cho n (2 <= n <= 100,000) điểm trên mặt phẳng, hãy tìm cặp điểm có khoảng cách nhỏ nhất.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số n.

- n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một cặp số thực (giá trị tuyệt đối không lớn hơn 107) biểu diễn tọa độ một điểm.

Output

Một số duy nhất (ghi chính xác đến 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy) là khoảng cách nhỏ nhất tìm được.

Example

Input:
5
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Output:
1.414

Được gửi lên bởi:AnhDQ
Ngày:2010-03-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:Hình học cơ bản

hide comments
2017-03-12 13:59:32
số thực!!!!!

Last edit: 2017-03-12 14:00:25
2017-01-06 08:45:11 Ding Yingjun
2 điểm a và b
dx = bx - ax;
dy = by - ay;

distance = sqrt ( dx*dx + dy*dy );

n*log n thế mà cũng sai
chuyển sang duyệt trâu O(n²) xem thử có TLE ko? thế mà duyệt trâu nó cũng báo sai :'(

chắc mình sai chỗ nào rồi ==!
2017-01-03 12:17:32
for 2 vòng+ cận 90 nhé
2016-12-06 08:00:20
10 đấm để đc 1 số full :))
2016-10-16 18:06:31
time chặt quá may đc bot Việt support chắc AC rồi
2016-09-15 18:03:28
Greedy
2016-08-10 20:24:31
@Nguyễn Nam cảm ơn bạn, nhờ comment của bạn mà mình đã nghĩ ra thuật toán :)))
P/s: Trừ số 1 ra số nào cũng may mắn hết =)))
2016-05-12 09:42:54 Nguyễn Nam
Tìm một con số may mắn :))
2016-04-09 20:17:28


Last edit: 2016-04-17 14:02:01
2015-11-15 04:23:15
tham khảo nè: http://www.oni.vn/xrdOc
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.