Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó)

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/lis


(Giống bài LIQ) Cho một dãy gồm N số nguyên (1 ≤ N ≤ 30000). Hãy tìm dãy con tăng dài nhất trong dãy đó. In ra số lượng phần tử của dãy con. Các số trong phạm vi longint.

Input

  • Dòng đầu tiên gồm số nguyên N.
  • Dòng thứ hai gồm N số mô tả dãy.

Output

Gồm một số nguyên duy nhất là đáp số của bài toán

Example

Input:
5
2 1 4 3 5

Output:
3

Được gửi lên bởi:nha.duong
Ngày:2007-09-15
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Bài cổ điển

hide comments
2013-02-06 07:39:55 Lai Manh Tuan
Test có số 0.
Ra đề không rõ ràng gì cả.
2013-01-11 05:00:33 a;slkfjasl;fkj
bài này khác bài LIQ ở chỗ nào nhỉ,
Dãy con tăng đơn điệu và dãy con tăng o.O
2012-05-24 10:10:02 trandatbav
tOM SAWYER chắc là muốn thêm dấu nặng =))
2012-02-25 14:34:10 Tom Sawyer
y
2012-02-25 14:34:08 Tom Sawyer
y
2012-02-25 14:34:05 Tom Sawyer
y
2012-02-25 14:34:04 Tom Sawyer
y
2012-02-25 14:34:04 Tom Sawyer
y
2012-02-25 14:34:03 Tom Sawyer
y
2012-02-25 14:34:03 Tom Sawyer
y
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.