Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó)

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/lis


(Giống bài LIQ) Cho một dãy gồm N số nguyên (1 ≤ N ≤ 30000). Hãy tìm dãy con tăng dài nhất trong dãy đó. In ra số lượng phần tử của dãy con. Các số trong phạm vi longint.

Input

  • Dòng đầu tiên gồm số nguyên N.
  • Dòng thứ hai gồm N số mô tả dãy.

Output

Gồm một số nguyên duy nhất là đáp số của bài toán

Example

Input:
5
2 1 4 3 5

Output:
3

Được gửi lên bởi:nha.duong
Ngày:2007-09-15
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Bài cổ điển

hide comments
2018-01-19 07:52:58
test case sai kia
2017-12-31 10:13:58
ledacthuongvq
2017-12-06 02:13:51
ac=kruscal :))
2017-11-16 04:44:24
=))))) h mới biết dùng BIT cx làm được :V
2017-11-15 02:37:04
nhật hào sạch
2017-10-07 19:37:58
BIT, IT, chặt nhị phân đều AC
2017-09-23 10:59:42
nhật hào sạch
2017-06-18 18:34:11
AC = segment tree =))
2017-04-21 15:35:36
làm bản dễ AC mà bản khó bị TLE là sao ???
2017-04-07 12:06:30
Trau cung ac de~ vl.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.