Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó)

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/lis


(Giống bài LIQ) Cho một dãy gồm N số nguyên (1 ≤ N ≤ 30000). Hãy tìm dãy con tăng dài nhất trong dãy đó. In ra số lượng phần tử của dãy con. Các số trong phạm vi longint.

Input

  • Dòng đầu tiên gồm số nguyên N.
  • Dòng thứ hai gồm N số mô tả dãy.

Output

Gồm một số nguyên duy nhất là đáp số của bài toán

Example

Input:
5
2 1 4 3 5

Output:
3

Được gửi lên bởi:nha.duong
Ngày:2007-09-15
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Bài cổ điển

hide comments
2014-10-08 05:58:29 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
code bang bit cho nhanh, code chat nhi phan thi rat hay nhung kho nghi qua
2014-05-31 17:47:48 Tuấn IGaMing
!!!
2014-04-11 04:20:43 xxx
Bài này chỉ đạt yêu cầu, không có điểm cụ thể bà con ơi?
2014-03-24 07:18:24 ♥*.*♥MTP♥*.*♥
không phải quy hoạch động à mấy bạn?
2014-03-18 21:49:26 long thien
Cho mình hỏi quá thời gian chạy có tính là kết quả sai không?
2014-01-01 05:19:41 abc
bai nay lm kieu j z moi ng????????
2013-12-22 09:02:28 Nguyễn Trọng Ðoan
mình dùng cải tiến n(log(n)) mà sao vẫn ko ac mà ghi chạy quá lâu
2013-06-27 10:46:17 Vũ Vãn Thành
sử dụng tìm kiếm nhị phân.
2013-06-12 09:29:17 Anh chỉ yêu mình em
Chặt :v
2013-06-01 07:43:13 Huynh Vo Nhat Huy
cái bài dễ ợt :))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.