Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó)

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/lis


(Giống bài LIQ) Cho một dãy gồm N số nguyên (1 ≤ N ≤ 30000). Hãy tìm dãy con tăng dài nhất trong dãy đó. In ra số lượng phần tử của dãy con. Các số trong phạm vi longint.

Input

  • Dòng đầu tiên gồm số nguyên N.
  • Dòng thứ hai gồm N số mô tả dãy.

Output

Gồm một số nguyên duy nhất là đáp số của bài toán

Example

Input:
5
2 1 4 3 5

Output:
3

Được gửi lên bởi:nha.duong
Ngày:2007-09-15
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Bài cổ điển

hide comments
2015-10-20 15:35:21
nh?t coaye.....http://ideone.com/1cHbrN
2015-10-15 15:57:38 N�ng D�n John
làm bằng BIT chơi: http://nhatkynghiencuu.blogspot.com/2015/10/day-con-tang-dai-nhat-ma-lis-lam-voi-bit.html
2015-09-24 07:42:21 Dương Bảo
bit cũng AC, huehuehue
2015-09-13 11:06:31
THAM KHẢO TẠI https://traitaodo.wordpress.com/2015/08/19/day-con-tang-dai-nhat-ban-kho-lis/
2015-09-08 14:18:55
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
2015-08-07 13:47:46 N�ng D�n John
ôi trời, mảng "chỉ số"
2015-06-23 09:07:23 Bee
one hit
2015-01-05 19:18:38 Ðỗ Tuấn Kiệt
đê maxn= 3*10^4 k đc mà phải 3*10^5 vãi mà
2014-12-29 05:04:58 Như Ngọc
code bằng bit thì làm sao mấy p
2014-12-10 19:18:10 ??? Ares
tham + chặt nhị phân :) hình như bài này có nhiều cách chặt nhị phân , cách của mình khác thầy Hoàng , mình đọc cách của thầy vẫn hơi khó hiểu :3
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.