Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LATGACH - Lát gạch

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/latgach


Cho một hình chữ nhật kích thước 2xN (1<=N<=100). Hãy đếm số cách lát các viên gạch nhỏ kích thước 1x2 và 2x1 vào hình trên sao cho không có phần nào của các viên gạch nhỏ thừa ra ngoài, cũng không có vùng diện tích nào của hình chữ nhật không được lát.

Input

Gồm nhiều test, dòng đầu ghi số lượng test T ( T<=100 ).
T dòng sau mỗi dòng ghi một số N.

Output

Ghi ra T dòng là số cách lát tương ứng.

Example

Input:
3
1
2
3

Output:
1
2
3

Được gửi lên bởi:VOJ problem setters
Ngày:2008-01-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Basic problem

hide comments
2021-05-27 18:01:19
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/LATGACH
2021-04-21 11:02:52


Last edit: 2021-04-22 11:42:45
2020-02-13 03:15:54
A.N ngu quá chạy for từ 1 tới 100 mà lộn từ 1 tới n thế là phải fix nửa tiếng
2020-02-12 10:31:27
.

Last edit: 2020-02-12 10:33:13
2019-07-09 12:17:07
In kq mỗi lần một nhóm số WA, in 1shot mới đúng đm
2019-07-06 06:18:07
1 đấm AC với BigNum : https://ideone.com/p9Na9x =>>
2019-06-26 11:36:51
có mỗi việc I/O thôi mà 5,6 đấm mới ac, nhục th
2018-07-28 04:25:00
hãm
2018-03-19 09:42:00
xài pascal thì int64 cx ko đủ nhé, khuyên anh em nên dùng string để khỏi bị 2 đấm AC
2017-12-21 06:39:37
kham khảo:
https://vietcodes.github.io/code/124/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.