Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LATGACH - Lát gạch

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274501/problem/A

Cho một hình chữ nhật kích thước 2xN (1<=N<=100). Hãy đếm số cách lát các viên gạch nhỏ kích thước 1x2 và 2x1 vào hình trên sao cho không có phần nào của các viên gạch nhỏ thừa ra ngoài, cũng không có vùng diện tích nào của hình chữ nhật không được lát.

Input

Gồm nhiều test, dòng đầu ghi số lượng test T ( T<=100 ).
T dòng sau mỗi dòng ghi một số N.

Output

Ghi ra T dòng là số cách lát tương ứng.

Example

Input:
3
1
2
3

Output:
1
2
3

Được gửi lên bởi:VOJ problem setters
Ngày:2008-01-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Basic problem

hide comments
2012-12-15 08:46:54 Ðặng Hoàng Khánh
pai nay lam shao za :(
2012-11-20 16:22:52 a;slkfjasl;fkj
2*1 va 1*2 thi co gi khac nhau :))
2012-06-02 13:56:29 Lê Trường Giang
hàm hằng AC :)
2012-05-13 07:08:17 Anonymous
oh, bài này thì mấy cái số cuối nó vượt int64 nên dùng bignum cho tiện nhá
2011-12-05 14:34:58 Phùng Anh
bai nay lam nhu day fibonaci phai khong
2011-11-22 13:37:54 Acer_98
em test trong máy cũng thấy đc mà
2011-11-22 13:35:03 Acer_98
các bác kiểm tra hộ em tí, ko hiểu sau kết quả sai:|
function latgach(n:longint):extended;
var i:longint;
f1,f2,fi:extended;
begin if n<=1 then exit(n);
f2:=0; f1:=1;
for i:=2 to n do
begin
fi:=f1+f2;
f2:=f1;
f1:=fi;
end;
exit(fi);
end;
var n,t:longint; a:array[1..100] of longint;
begin
readln(t);
for n:=1 to t do readln(a[n]);
for n:=1 to t do writeln(latgach(a[n]));
end.
2011-11-13 14:25:29 anh chỉ yêu mình em....NTMH....
@ tjmyou123:
cái sai là bài này xử lý số nguyên lớn vượt kiểu int64 :D


Last edit: 2011-11-13 14:30:41
2011-11-06 04:27:25 tjmyou123
rang ma thua dc


2011-11-03 07:23:32 tập code
có 2 vong for cuối cùng hình như là hơi thừa thì phải bạn ak`
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.