Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LATGACH - Lát gạch

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274501/problem/A

Cho một hình chữ nhật kích thước 2xN (1<=N<=100). Hãy đếm số cách lát các viên gạch nhỏ kích thước 1x2 và 2x1 vào hình trên sao cho không có phần nào của các viên gạch nhỏ thừa ra ngoài, cũng không có vùng diện tích nào của hình chữ nhật không được lát.

Input

Gồm nhiều test, dòng đầu ghi số lượng test T ( T<=100 ).
T dòng sau mỗi dòng ghi một số N.

Output

Ghi ra T dòng là số cách lát tương ứng.

Example

Input:
3
1
2
3

Output:
1
2
3

Được gửi lên bởi:VOJ problem setters
Ngày:2008-01-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Basic problem

hide comments
2011-10-30 03:52:51 tjmyou123
kiem tra cho e cai
2011-10-30 03:52:23 tjmyou123
var s :array[1..91] of int64;
g :array[1..100] of longint;
f :text;
a,n,j:longint;
t,x,b:longint;

begin
s[1]:=1;
s[2]:=2;
for a:=3 to 91 do
s[a]:=s[a-1]+s[a-2];
assign(f,'lg.inp');
reset(f) ;
readln(f,t) ;
for j:=1 to t do
readln(f,g[j]);
assign(f,'lg.out');
rewrite(f);
for b:=1 to t do
for x:=1 to t do begin writeln(f,s[g[b]]);break;end;
close(f);
End.

2011-10-30 03:52:05 tjmyou123
sao ma chay bi loi zay
2011-10-12 14:06:17


Last edit: 2011-10-27 10:32:20
2011-10-12 13:36:11
có phải n=1,2,3,4,5,6,7,8,9 thì số cách là:
1 2 3 5 8 13 21 34 55 ko?
2011-06-28 15:18:57 Ngô Kim Phú
N = 50; 60; 70 thì kết quả là bao nhiêu ạ ?
2011-01-24 14:17:05 Không tên!!
doc input nhieu lan kieu j day anh em nhi??


Last edit: 2011-01-24 14:33:41
2010-11-13 01:33:10 aone
Bài này lấy KQ mod cho bao nhiêu vậy :(
2010-11-04 20:18:58 Storm
error: 'itoa' was not declared in this scope >.<
2010-10-19 12:29:46 trandatbav
có gì mà xa đâu em
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.