Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LATGACH - Lát gạch

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274501/problem/A

Cho một hình chữ nhật kích thước 2xN (1<=N<=100). Hãy đếm số cách lát các viên gạch nhỏ kích thước 1x2 và 2x1 vào hình trên sao cho không có phần nào của các viên gạch nhỏ thừa ra ngoài, cũng không có vùng diện tích nào của hình chữ nhật không được lát.

Input

Gồm nhiều test, dòng đầu ghi số lượng test T ( T<=100 ).
T dòng sau mỗi dòng ghi một số N.

Output

Ghi ra T dòng là số cách lát tương ứng.

Example

Input:
3
1
2
3

Output:
1
2
3

Được gửi lên bởi:VOJ problem setters
Ngày:2008-01-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Basic problem

hide comments
2017-07-12 10:44:10
ai co code c++ bai nay share cai,pLEASE
2016-10-19 17:37:47
bài full dễ mà sub chục lần ms ac ::)) nhục vcl
2015-12-12 16:02:15
THAM KHẢO TẠI https://traitaodo.wordpress.com/2015/12/12/lat-gach-latgach/
2015-11-12 15:14:42
nếu nó ghi đạt yêu cầu là sao ạ ...
2015-07-30 15:03:13 Lê Thanh Phú
Dễ mà khó ...

Last edit: 2016-06-09 09:54:59
2015-07-09 11:27:13 Bee
Tương tự công thức Fibonacci thôi còn cách hiểu thì khác.

Last edit: 2015-07-09 11:28:16
2015-02-27 18:09:10 Sue
Đập phát AC :v 0.00s 284k
2014-11-09 17:29:32 Sơn Tùng M-TP


Last edit: 2016-12-19 04:48:19
2014-10-25 19:32:30
N = 1; res = f(n+1); // 1
N = 2; res = f(n+1); // 2
N = 3; res = f(n+1); // 3
... LOOP ...
N = i;
2014-06-05 12:47:15 [$Zeus$]
Bài này là Fibonaci, fibonacc\i thứ 100 thì phải dùng xử lí số lớn là đc thôi
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.