Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LATGACH - Lát gạch

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274501/problem/A

Cho một hình chữ nhật kích thước 2xN (1<=N<=100). Hãy đếm số cách lát các viên gạch nhỏ kích thước 1x2 và 2x1 vào hình trên sao cho không có phần nào của các viên gạch nhỏ thừa ra ngoài, cũng không có vùng diện tích nào của hình chữ nhật không được lát.

Input

Gồm nhiều test, dòng đầu ghi số lượng test T ( T<=100 ).
T dòng sau mỗi dòng ghi một số N.

Output

Ghi ra T dòng là số cách lát tương ứng.

Example

Input:
3
1
2
3

Output:
1
2
3

Được gửi lên bởi:VOJ problem setters
Ngày:2008-01-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Basic problem

hide comments
2014-04-02 15:45:27 CHT PT
Hình như số fibo thứ 100 có 21 chữ số
2014-03-19 03:38:17 Pham Trung Tin
bai de vai
2013-10-26 18:16:41 Thiên
Dùng IDEOne.com cho N = 99 và N = 100 được
1125899906842623
1688849860263935
với kiểu unsigned long long int
Thế mà vẫn sai.
Đâu có bị số lớn gì đâu nhỉ ?
2013-09-17 07:30:35 Phuong Toan
Bai nay noi chung thi...cung de
2013-07-29 03:16:18
Bài này là tính dãy Fibonacci với F[1] = 1 và F[2] = 2 phải không nhỉ ?

Last edit: 2013-07-29 05:45:51
2013-03-21 04:16:38 Gaia
chạy wá lâu
2013-03-19 07:06:43 CQT SKELETON

cài số lớn


Last edit: 2014-01-15 14:36:10
2013-03-04 12:52:27 [KC]★★★★ - darkmagician
rang ma xu ly so nguyen lon hay
2013-02-19 15:32:14 Bitagi97
Bài nay chủ yếu là phần xử lý số lớn thui
2012-12-31 16:38:28 Chuyên Triết Tổng Hợp
phải xử lý số lớn nữa
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.